Vefat

Vefatının 100. Yılı Münasebeti ile Mehmet Süreyya Bey ve Sicill-i Osmânî

Os­man­lı ta­ri­hi üze­ri­ne çe­şit­li ki­tap­la­rı ve ça­lış­ma­la­rıy­la bi­li­nen Nu­ri Ak­ba­yar, Meh­met Sü­rey­ya Bey’in de son hal­ka­sı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı­ğı Türk-İs­lâm bi­yog­ra­fi ge­le­ne­ği­nin ta­rih­çe­si­ni özet­le­ye­rek baş­la­dı­ğı ko­nuş­ma­sı­nı, Si­cill-i Os­mâ­nî’yi …

Devamını Oku

Vefatının 90. Yılında Gerçek Abdulhamid’in İzinde

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin II. Ab­dül­ha­mid’in 90. ölüm yıl­dö­nü­mü mü­na­se­be­tiy­le dü­zen­le­di­ği atöl­ye ça­lış­ma­sı­na gi­riş ko­nuş­ma­sı ma­hi­ye­tin­de, ça­lış­ma­la­rı­nı Wis­con­sin Üni­ver­si­te’sin­de yü­rüt­mek­te olan Prof. Dr. Ke­mal Kar­pat’ı din­le­dik.Kar­pat’ın “Ger­çek …

Devamını Oku