Hatice Çolak Yentürk

Vefatının 90. Yılında Gerçek Abdulhamid’in İzinde

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin II. Ab­dül­ha­mid’in 90. ölüm yıl­dö­nü­mü mü­na­se­be­tiy­le dü­zen­le­di­ği atöl­ye ça­lış­ma­sı­na gi­riş ko­nuş­ma­sı ma­hi­ye­tin­de, ça­lış­ma­la­rı­nı Wis­con­sin Üni­ver­si­te’sin­de yü­rüt­mek­te olan Prof. Dr. Ke­mal Kar­pat’ı din­le­dik.Kar­pat’ın “Ger­çek …

Devamını Oku

Ke­bi­keç Ya­yın­la­rı

Ke­bi­keç, Do­ğu mi­to­lo­ji­sin­de ki­tap­la­rı her tür­lü ha­şe­rat­tan ko­ru­yan ci­nin adı­dır. Ki­ta­bın üze­ri­ne “Ya Ke­bi­keç” ya­zıl­dı­ğın­da kurt­lar o ki­ta­bı ye­mez. Ke­bi­keç Ya­yın­la­rı ve İn­sanBi­lim­le­ri İçin Kay­nak Araş­tır­ma­la­rı Der­gi­si’nin …

Devamını Oku

İnkılâb Yayınları

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi, Tür­ki­ye araş­tır­ma­la­rı bün­ye­sin­de de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­cek, Tür­ki­ye üze­ri­ne ya­yın ya­pan der­gi ve ya­yı­nev­le­riy­le Tür­ki­ye’ye da­ir ya­yın­cı­lık yap­ma­nın prob­lem­le­ri­ni, bu­gü­nü­nü ve ge­le­ce­ği­ni tar­tış­ma­ya de­vam edi­yor. Bu …

Devamını Oku