Bursa Medreselerinde Islah Çalışması*

Paylaş:

1. Mo­dern Eği­tim Ku­rum­la­rı
Bur­sa 19. yüz­yıl bo­yun­ca Os­man­lı ül­ke­sin­de eği­tim öğ­re­tim fa­ali­yet­le­ri­nin en yo­ğun bi­çim­de ya­şan­dı­ğı kent­ler­den bi­ri ol­muş­tur. Özel­lik­le nü­fus ya­pı­sı ba­kı­mın­dan bir­bi­rin­den fark­lı bir­çok un­su­ru için­de ba­rın­dır­ma­sı do­la­yı­sıy­la Bur­sa’da­ki eği­tim-öğ­re­tim ku­rum­la­rı­nın hem ni­te­lik, hem de ni­ce­lik yö­nün­den in­ce­len­me­si eği­tim ta­ri­hi açı­sın­dan bü­yük önem arz et­mek­te­dir.Bu dö­nem­de­ki eği­tim-öğ­re­tim fa­ali­yet­le­rin­de­ki ge­liş­me­ler, im­pa­ra­tor­luk ge­ne­lin­de yü­rü­tü­len ıs­lah gi­ri­şim­le­riy­le pa­ra­lel ola­rak iler­le­miş­tir. Böy­le­ce im­pa­ra­tor­lu­ğun önem­li şe­hir­le­rin­den bi­ri olan Bur­sa’da mo­dern okul­la­rın açıl­ma­sı bir­bi­ri­ni iz­le­me­ye baş­la­dı. Bu­nun ya­nı sı­ra azın­lık­lar da özel­lik­le Is­la­hat Fer­ma­nı’nın ilan edil­me­siy­le okul­la­rı­nı da­ha ra­hat aça­bil­me im­kâ­nı­na ka­vuş­muş­tu. Dik­kat çe­ken bir di­ğer hu­sus da ya­ban­cı dev­let­ler­ce açı­lan okul­lar­dı. 

* Bu ça­lış­ma, 10-11 Mart 2007 ta­ri­hin­de dü­zen­le­nen Bi­lim ve Sa­nat Vak­fı XVII­I. Öğ­ren­ci Sem­poz­yu­mu’nda teb­liğ ola­rak su­nul­muş­tur. 

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir