Betül Aydın

Bursa Medreselerinde Islah Çalışması*

1. Mo­dern Eği­tim Ku­rum­la­rıBur­sa 19. yüz­yıl bo­yun­ca Os­man­lı ül­ke­sin­de eği­tim öğ­re­tim fa­ali­yet­le­ri­nin en yo­ğun bi­çim­de ya­şan­dı­ğı kent­ler­den bi­ri ol­muş­tur. Özel­lik­le nü­fus ya­pı­sı ba­kı­mın­dan bir­bi­rin­den fark­lı bir­çok un­su­ru …

Devamını Oku