İnkılâb Yayınları

Paylaş:

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi, Tür­ki­ye araş­tır­ma­la­rı bün­ye­sin­de de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­cek, Tür­ki­ye üze­ri­ne ya­yın ya­pan der­gi ve ya­yı­nev­le­riy­le Tür­ki­ye’ye da­ir ya­yın­cı­lık yap­ma­nın prob­lem­le­ri­ni, bu­gü­nü­nü ve ge­le­ce­ği­ni tar­tış­ma­ya de­vam edi­yor. Bu min­val üze­re dü­zen­le­nen TAM Soh­bet prog­ra­mı­nın ikin­ci ko­nu­ğu olan İn­kı­lâb Ya­yın­la­rı’nın ku­ru­cu­la­rın­dan ve ay­nı za­man­da ge­nel ya­yın yö­net­me­ni Ha­san Gü­neş ile ya­yı­ne­vi­nin ta­rih­çe­si, ya­yın po­li­ti­ka­sı, so­run­la­rı ve ge­le­ce­ği üze­ri­ne ko­nuş­tuk.
Ya­yın­cı­lı­ğa 1983’te ilk ki­ta­bı olan ve şim­di­ye ka­dar 20 bas­kı ya­pan Hüs­nü Ak­taş’ın Ke­li­me­ler ve Kav­ram­lar’ını ba­sa­rak adım atan İn­kı­lâb Ya­yın­la­rı’nın ku­ru­luş hi­ka­ye­si­ni an­la­tan Gü­neş, öy­kü­le­ri­nin çok pro­fes­yo­nel­ce, bir ya­yı­ne­vi ku­ra­lım şek­lin­de baş­la­ma­dı­ğı­nı, bu se­rü­ve­ne li­se yıl­la­rın­da Mil­lî Türk Ta­le­be Bir­li­ği’nde çı­kar­dık­la­rı mec­mu­a ile atıl­dık­la­rı­nı, üni­ver­si­te yıl­la­rın­da İs­tan­bul Kültür Oca­ğı’nın çı­kar­dı­ğı ay­lık mec­mu­a ile de­vam et­tik­le­ri­ni söy­le­di. Der­gi­nin dar­be son­ra­sı ya­yın­lan­ma­dı­ğı 80’li yıl­lar­da, bir da­ha ay­rıl­ma­ya­cak­la­rı semt olan Fa­tih’te kur­duk­la­rı ki­ta­be­vi­ne, o gün­kü at­mos­fe­rin et­ki­siy­le ver­dik­le­ri İn­kı­lâb is­mi şim­di­ki ya­yı­ne­vi­ne isim ba­ba­lı­ğı yap­mış­tır. 80’li yıl­la­rın en­te­lek­tü­el­le­ri için ya­yı­nev­le­ri bu­luş­ma ye­ri­dir ve bu yıl­lar­dan son­ra me­ram­la­rı­nı ar­tık mec­mu­a ile de­ğil ki­tap yo­luy­la an­lat­ma­ya ça­lış­mış­lar­dır.
Ya­yın­cı­lı­ğa baş­la­dık­la­rı dö­nem­de Se­bil, Di­ri­liş, Hi­lal, Ca­ğa­loğ­lu, Pı­nar gi­bi az sa­yı­da ya­yı­ne­vi bu­lun­mak­ta­dır. Bu ne­den­le ki­tap ti­raj­la­rı ol­duk­ça faz­la­dır (her bas­kı beş bin-on bin ci­va­rın­da). Tür­ki­ye’de ya­yın­cı­lık, özel­lik­le kül­tür ya­yın­cı­lı­ğı, bü­yük ku­ru­luş­la­rın va­kıf adı al­tın­da des­tek­le­ri ile iler­le­mek­te­dir. Ce­ma­at ya­yın­cı­lı­ğı ve ki­şi­sel yar­dım­lar me­se­le­nin bir baş­ka veç­he­si­dir. Bu­ra­da Gü­neş, ken­di ya­yı­nev­le­rin­de bun­la­rın hiç­bi­ri­nin söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak ken­di­le­ri­nin şir­ket ku­rup or­ta­ya koy­duk­la­rı ser­ma­ye ile dört beş ki­tap çı­kar­dık­la­rı­nı, ye­ni ki­tap ya­yın­la­mak için bun­la­rın kâ­rı­nın top­lan­ma­sı­nı bek­le­dik­le­ri­ni ve bu­nun ge­tir­di­ği sı­kın­tı­la­rı ak­tar­dı.
Ya­yı­ne­vi için hâ­lâ bel­li sı­kın­tı­lar de­vam et­mek­te­dir. Da­ha çok fi­kir ki­ta­bı ya­yın­la­dık­la­rı için kam­pan­ya ya­pa­ma­yan ya­yı­ne­vi, kır­ta­si­ye sa­tış­la­rın­da ki­tap he­di­ye ede­rek ki­tap­la­rı­nı yay­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır. Ya­yın­cı­lı­ğı ge­lir ge­ti­ren bir sek­tör ola­rak gör­me­dik­le­ri için ti­ca­ret ya­pa­rak, kır­ta­si­ye, fo­to­ko­pi, di­ji­tal bas­kı gi­bi çok fark­lı alan­lar­da oluş­tur­duk­la­rı hiz­met sek­tö­rün­den edin­dik­le­ri ar­tı ge­li­ri ki­tap ha­li­ne dö­nüş­tür­mek­te ve an­cak sa­tıl­ma­ya­cak da ol­sa “bu ki­tap mut­la­ka çık­ma­lı” de­dik­le­ri ki­tap­la­rı ya­yın­la­mak­ta­dır­lar.
Ço­ğun­luk­la ilk dö­nem İs­lâm Ta­ri­hi, Ha­dis ve Ku­ran bi­lim­le­ri­ne yö­ne­lik ki­tap­la­rı ba­san ya­yı­ne­vi­nin ha­li­ha­zır­da 93 ki­ta­bı mev­cut­tur. Bu bağ­lam­da kay­nak ki­tap sa­yı­la­bi­le­cek İs­lâm Kül­tür At­la­sı ileMev­dû­di’nin Ter­cü­man-ı Ku­ran ki­tap­la­rı­nı çe­vi­ren ya­yı­ne­vi gü­nü­mü­zün ih­ti­ya­cı­na bi­na­en Ve­rim­li Ders Ça­lış­ma Not­la­rı, İş Ha­ya­tın­da Ba­şa­rı gi­bi bu çiz­gi­nin dı­şın­da ka­lan ki­tap­la­rı ken­di an­la­yış­la­rı çer­çe­ve­sin­de ya­yın­la­ma­ya baş­la­mış­tır. Ay­rı­ca, 1996 son­ra­sı ara ve­ri­len ve ye­ni tek­lif­le­re rağ­men ba­zı im­kân­sız­lık­lar ne­de­niy­le de­vam edi­le­me­yen, 9 sa­yı ya­yım­lan­mış İs­lâ­mî Sos­yal Bi­lim­ler Der­gi­si de ya­yı­ne­vi­nin önem­li ça­lış­ma­la­rın­dan bi­ri­dir.
Di­ğer ta­raf­tan çe­vi­ri ça­lış­ma­la­rı­na da önem ve­ren ya­yı­ne­vi için, Vah­ha­bi akı­mın hu­ra­fe­ci akım­la çar­pış­ma­sın­dan or­ta bir yol oluş­ma­sı gi­bi, Tür­ki­ye dı­şın­dan ki­tap­la­rın çev­ril­me­si ile ken­di­le­ri­ne ye­ni açı­lım­lar sağ­la­ma­la­rı söz ko­nu­su­dur. Bu­ra­da, ya­yı­ne­vi­nin te­mel he­de­fi “Dün­ya­nın ne­re­sin­de olur­sa ol­sun Müs­lü­man dü­şün­ce­si­nin mi­ra­sın­dan ne ala­bi­li­riz?” ve “Tür­ki­ye’de­ki en­te­lek­tüe­le bun­lar bir ışık ola­bi­lir mi?” so­ru­la­rı­nın izi­ni sür­mek­tir.
Son ola­rak za­man de­ğiş­ti­ği için Mev­dû­di gi­bi ba­zı bü­yük İs­lâm dü­şü­nür­le­ri­ni ar­tık oku­ma­ya ge­rek kal­ma­dı­ğı, on­la­rın aşıl­dı­ğı gö­rü­şü­ne ka­tıl­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Gü­neş, is­ti­ka­me­ti düz­gün olan bu tür dü­şü­nür­le­rin ki­tap­la­rı­nın gü­nü­müz­de sat­ma­ma­sı­nın tek ne­de­ni­nin ne­sil de­ği­şik­li­ği ile izah edi­le­me­ye­ce­ği­ni be­lir­tip, ön­ce­den öğ­ret­men­le­rin, çe­şit­li imam­la­rın, ka­na­at ön­der­le­ri­nin bu ki­tap­la­rı tav­si­ye et­ti­ği­ni, bir nok­ta­ya ka­dar an­la­ta­ca­ğı­nı an­lat­tık­tan son­ra ki­şi­le­ri bu ki­tap­la­ra yön­len­dir­di­ği­ni, şim­di ise bu tür bir tav­si­ye ve bir fi­kir mü­ca­de­le­si kal­ma­dı­ğı­nı id­di­a edi­yor. Bu­gün hoş­gö­rü-mü­sa­ma­ha adı al­tın­da ken­di fik­ri­mi­zi an­lat­ma ve ar­ka­sın­da du­ra­bil­me di­ren­ci­mi­zi yi­ti­re­rek ge­nel ola­rak asıl mis­yo­nu­mu­zu da kay­bet­tik di­yen Gü­neş’e gö­re, mis­yon kay­be­di­lin­ce oku­nan ki­tap­lar da, her şey de de­ğiş­miş­tir. Ar­tık ge­mi­si­ni kur­ta­ran kap­tan, ki­şi­sel ge­li­şim tar­zı ya­yın­lar re­vaç­ta­dır.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir