Yayınevi

Timaş Yayınları

Tür­ki­ye’de ya­yın­cı­lık yap­ma­nın prob­lem­le­ri­ni, bu­gü­nü­nü ve ge­le­ce­ği­ni tar­tış­tı­ğı­mız ya­yı­nev­le­ri top­lan­tı­sı­nın ye­din­ci mi­sa­fi­ri Ti­maş Ya­yın­la­rı Ya­yın Yö­net­me­ni Emi­ne Eroğ­lu’ydu. Eroğ­lu’ndan “mis­yon ya­yın­cı­lı­ğı”ndan “sek­tö­rel ya­yın­cı­lık”a Ti­maş’ın se­rü­ve­ni­ni din­le­dik.Kı­sa …

Devamını Oku

Ötü­ken Ya­yın­la­rı

 Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin ay­lık fa­ali­yet­le­rin­den TAM Soh­bet kap­sa­mın­da bir sü­re­dir Tür­ki­ye’nin bel­li baş­lı ya­yı­nev­le­ri­ni ta­nı­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Ya­yı­ne­vi top­lan­tı­la­rı­nın Ma­yıs ayın­da ko­nu­ğu Ötü­ken Ya­yı­ne­vi idi. Ötü­ken’in 44 …

Devamını Oku

İnkılâb Yayınları

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi, Tür­ki­ye araş­tır­ma­la­rı bün­ye­sin­de de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­cek, Tür­ki­ye üze­ri­ne ya­yın ya­pan der­gi ve ya­yı­nev­le­riy­le Tür­ki­ye’ye da­ir ya­yın­cı­lık yap­ma­nın prob­lem­le­ri­ni, bu­gü­nü­nü ve ge­le­ce­ği­ni tar­tış­ma­ya de­vam edi­yor. Bu …

Devamını Oku

Hece Dergisi

Be­lir­li ara­lık­lar­la dü­zen­le­di­ği­miz Soh­bet prog­ra­mı­na Tür­ki­ye araş­tır­ma­la­rı bün­ye­sin­de de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­cek, Tür­ki­ye üze­ri­ne ya­yın ya­pan der­gi ve ya­yı­nev­le­ri­mi­zi mi­sa­fir ede­rek de­vam edi­yo­ruz. Tür­ki­ye’ye da­ir ya­yın­cı­lık yap­ma­nın prob­lem­le­ri­ni, bu­gü­nü­nü …

Devamını Oku

Senaryo Fikri Üzerine

Heveslisi için, İyi Aşçılığın 10 Kuralı veya Başarının Sırları başlıklı kitaplar gibi, piyasada kolayca hazır reçeteler bulabileceğimiz bir saha senaryo yazarlığı. Ancak çoğunlukla ABD’den ‘copy paste’ edilen bu kuramlar-kurallar yığını …

Devamını Oku