Ahmet Uluçay Sineması

Paylaş:

Bi­lim ve Sa­nat Vak­fı, Mart ayı­nın ilk Cu­mar­te­si’nde Ah­met Ulu­çay’ın kı­sa film­le­ri­ni ko­nu alan çok ko­nuk­lu bir otu­ru­ma ev sa­hip­li­ği yap­tı. Ha­yal Per­de­si ya­yın eki­bin­den Mü­ca­hid Eker’in açı­lı­şı­nı yap­tı­ğı otu­ru­mun mü­za­ke­re­ci­le­ri, İh­san Ka­bil, Sa­lih Pul­cu ve Ye­şim Us­ta­oğ­lu’ydu.Ah­met Ulu­çay’ın gös­te­ri­mi ya­pı­lan ilk kı­sa fil­mi Op­tik Düş­ler’in(1993) ar­dın­dan hem bu kı­sa film hak­kın­da hem de Kar­puz Ka­bu­ğun­dan Ge­mi­ler Yap­mak (2004) öze­lin­de de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan İh­san Ka­bil, Ulu­çay’ın si­ne­ma­ya yak­la­şı­mı­na ve yö­net­me­nin ken­di ha­ya­tıy­la film­le­ri ara­sın­da­ki bü­tün­lü­ğe da­ir göz­lem­le­ri­ni ak­tar­dı. Ulu­çay film­le­rindeki gör­sel­li­ği­n iç di­na­mik­le­ri­ne ve ko­nu­la­rı­n kat­man­lı­lı­ğı­na da­ir tah­lil­ler­de bu­lu­nan Ka­bil, “Ulu­çay film­le­ri gör­sel/im­ge­sel dün­ya ile ger­çek dün­ya­nın iç içe geç­ti­ği bir sar­ma­la bi­ze da­vet edi­yor” di­ye­rek bu film­le­rin sun­du­ğu fel­se­fî öner­me­ler­le iz­le­yi­ci­yi bir hay­ret ma­ka­mı­na da­vet et­ti­ği­ne dik­kat çek­ti.İn­ci De­niz Di­bin­de (1996) isim­li ikin­ci kı­sa fil­min gös­te­ri­mi­nin ar­dın­dan yö­net­men Ye­şim Us­ta­oğ­lu söz al­dı. Film­le­rin­de yö­net­me­nin ön­ce­lik­le ken­di­ni an­lat­tı­ğı­na dik­kat çe­ken Us­ta­oğ­lu, ya­şa­dı­ğı ka­sa­ba­da ken­di im­kân­la­rıy­la ya­rat­tı­ğı re­ali­zas­yo­nun ola­ğa­nüs­tü­lü­ğü­ne vur­gu ya­pa­rak de­ğer­len­dir­me­si­ni sür­dür­dü. “Si­ne­ma­cı ya­hut şa­ir ol­ma­nın in­sa­nın meş­re­bin­de/do­ğa­sın­da ol­du­ğu­na da­ir inan­cı Ulu­çay’ın ha­ya­tıy­la doğ­ru­la­dı­ğı­nı” söy­le­yen Us­ta­oğ­lu, fil­min için­de­ki ri­tim ve za­man uya­ğı­na, bu uya­ğın ya­ra­tı­mın­da­ki göz­lük, yu­mur­ta, boz­kır gi­bi ba­sit im­ge­le­rin güç­lü an­la­tı­mı­na da­ir göz­lem­le­ri­ni ak­tar­dı.Üçün­cü film Exor­ci­se’ın (2000) ar­dın­dan söz alan Sa­lih Pul­cu film­de­ki cin çı­kar­ma te­ma­sı üze­rin­den Türk si­ne­ma­sın­da me­ta­fi­zik te­ma­la­rın ve din ada­mı im­ge­si­nin bas­ma­ka­lıp kul­la­nım­la­rı­nın ak­si­ne bu film­de­ki tem­si­lin öz­gün­lü­ğü­ne vur­gu ya­pa­rak de­ğer­len­dir­me­si­ne baş­la­dı. Ulu­çay’la yap­tık­la­rı iki­li soh­bet­ler­den ha­re­ket­le, bu film­de­ki ba­zı tek­nik de­tay­lar hak­kın­da ipuç­la­rı ve­re­rek ko­nuş­ma­sı­nı sür­dü­ren Pul­cu, yö­net­me­nin ken­di film­le­ri hak­kın­da­ki ba­zı yo­rum­la­rı­nı ak­tar­dı. Ulu­çay’ın sa­nat­çı ol­ma­nın ge­rek­tir­di­ği duy­gu­ya do­ğuş­tan sa­hip­li­ği ve ken­di ken­di­ni eğit­miş­li­ği hak­kın­da­ki göz­lem­le­rin ak­ta­ran Pul­cu, sa­nat­sal üre­ti­min im­kân­sız­lık du­va­rı­na tos­la­ma­dı­ğı en­der ör­nek­le­rin­den bi­ri­si ola­rak Ah­met Ulu­çay’ın kıy­me­ti­ne ve bu ör­nek­le­rin sa­yı­sı­nın az­lı­ğı­na dik­kat çek­ti.İz­le­yi­ci­le­rin yö­nelt­ti­ği so­ru­lar­la de­vam eden otu­rum, so­ru­la­ra ve­ri­len ce­vap­lar­la ve Ka­bil, Us­ta­oğ­lu ve Pul­cu’nun yö­net­me­ne da­ir ha­tı­ra­la­rıy­la son bul­du.

Daha fazla göster

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir