Kısa Film

Ahmet Uluçay Sineması

Bi­lim ve Sa­nat Vak­fı, Mart ayı­nın ilk Cu­mar­te­si’nde Ah­met Ulu­çay’ın kı­sa film­le­ri­ni ko­nu alan çok ko­nuk­lu bir otu­ru­ma ev sa­hip­li­ği yap­tı. Ha­yal Per­de­si ya­yın eki­bin­den Mü­ca­hid Eker’in açı­lı­şı­nı …

Devamını Oku

Kısa Film Yapmak Üzerine

Sanat Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Kırkambar Sohbetleri’nde kısa film yönetmenleri Mustafa Emin Büyükcoşkun ve Mehmet Can Mertoğlu ile bir sohbet gerçekleştirildi. M. Emin Büyükcoşkun, yazıp yönettiği Sardunya …

Devamını Oku

Kısa Film Çekimi: Eski Kazan

Ku­ru­lan öy­kü­süy­le iç­ten, se­çi­len oyun­cu­la­rıy­la sı­cak ve emek ve­ren­le­rin öz­ve­ri­le­riy­le Ha­yal Per­de­si Si­ne­ma Top­lu­ğu Ekim-Ka­sım ay­la­rın­da bir kı­sa film ger­çek­leş­tir­di. İran­lı yö­net­men Me­cid Me­ci­di’nin öne­ri­le­riy­le ha­zır­la­nan …

Devamını Oku

Kısa Film Çekimi: Sardunya

Ha­yal Per­de­si Si­ne­ma Top­lu­lu­ğu’nun üç kı­sa film pro­je­sin­den bi­ri olan CD Var! fil­mi, kor­san film CD’le­ri sa­tan bir sey­yar sa­tı­cı­nın öy­kü­sü­nü an­lat­mak­ta­dır. Gün­le­ri, kal­dı­ğı be­kâr oda­sı ile CD …

Devamını Oku