Ke­bi­keç Ya­yın­la­rı

Paylaş:

Ke­bi­keç, Do­ğu mi­to­lo­ji­sin­de ki­tap­la­rı her tür­lü ha­şe­rat­tan ko­ru­yan ci­nin adı­dır. Ki­ta­bın üze­ri­ne “Ya Ke­bi­keç” ya­zıl­dı­ğın­da kurt­lar o ki­ta­bı ye­mez. Ke­bi­keç Ya­yın­la­rı ve İn­sanBi­lim­le­ri İçin Kay­nak Araş­tır­ma­la­rı Der­gi­si’nin hem ken­di iç­re, hem de Türk ya­yın­cı­lı­ğın­da is­miy­le mü­sem­ma böy­le bir iş­le­vi ye­ri­ne ge­tir­di­ği­ni söy­le­mek mü­ba­la­ğa ol­ma­ya­cak­tır sa­nı­yo­ruz. Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği TAM- Soh­bet/Ya­yı­nev­le­ri prog­ra­mı­nın be­şin­ci ko­nu­ğu Kud­ret Emi­roğ­lu ile hem ken­di ya­zar, edi­tör ve çe­vir­men kim­lik­le­ri ve hem de ku­ru­cu­su ve hâ­len ya­yın yö­net­me­ni bu­lun­du­ğu Ke­bi­keçder­gi­si-ya­yın­la­rı üze­ri­ne soh­bet et­tik. Emi­roğ­lu il­kin, bel­ki bir te­şek­kür ma­hi­ye­tin­de, Ah­met Yük­sel’in fi­nan­sör­lü­ğü­nün ya­yı­nev­le­ri ve der­gi­le­ri için bü­yük ni­met ol­du­ğu­nu, böy­le­ce hiç ma­lî dar­bo­ğa­za gir­me­dik­le­ri­ni ve her şey­den per­va­sız, gö­nül­le­rin­ce ça­lı­şa­bil­dik­le­ri­ni söy­le­ye­rek ko­nuş­ma­sı­na baş­la­dı. Ge­nel sey­rin­de ya­yı­ne­vin­den zi­ya­de der­gi üze­ri­ne ko­nu­şan Emi­roğ­lu, ya­yın­cı­lık­ta gö­nül­lü ça­lış­ma­lar­la ak­tif kal­dık­la­rın­dan ve hat­ta ki­tap gel­sin di­ye de­ğil, gel­me­sin di­ye bak­tık­la­rın­dan bah­se­de­rek yıl­da iki de­fa çı­ka­rı­lan ve ti­ra­jı or­ta­la­ma bin ci­va­rın­da sey­re­den Ke­bi­keç der­gi­sin­de ıs­mar­la­ma ya­zı bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.Çe­vi­ri ve çe­vi­ri ki­tap me­se­le­si­ne de de­ği­nen Emi­roğ­lu’na gö­re Tür­ki­ye’de çe­vi­ri ger­çek an­lam­da bir mes­lek ola­ma­mış­tır. Yal­nız, harç­lı­ğa ih­ti­yaç du­yan­lar bu işi yap­mak­ta­dır. Bu­gün Ame­ri­ka’da 4-5 ki­tap çe­vir­mek çe­vir­me­nin 20 yı­lı­nı fi­nan­se eder­ken, Tür­ki­ye’de ame­le­lik gi­bi­dir; çe­vi­rir­ken zey­tin ek­mek ye­nir, çe­vi­ri bi­tin­ce pa­ra­sız ka­lı­nır.Ya­yın­cı­lık­la il­gi­li sı­kın­tı­la­rın ba­şın­da ya­yın­cı­lı­ğın ya­şa­dı­ğı dö­nü­şüm yat­mak­ta­dır, ar­tık ya­yın­cı­lık­ta da iş­le­yen, ser­ma­ye zih­ni­ye­ti­dir. Ya­yı­nev­le­ri­nin en kö­tü se­ne­si olan ge­çen yıl (2007), Tür­ki­ye için as­lın­da bir re­kor yı­lı­dır, zi­ra 20 bin fark­lı ki­tap ba­sıl­mış­tır. Bu bir dö­nü­şü­mün te­pe nok­ta­sı­dır. An­cak ki­ta­bın çok ba­sıl­ma­sı çok sa­tıl­dı­ğı­nı, çok sa­tıl­ma­sı da çok okun­du­ğu­nu ve he­le de ka­li­te­si­ni ga­ran­ti­le­mez. Ör­ne­ğin top­lum­sal ke­sim­le­re gö­re best­sel­ler­lar, İh­yâ-yı Ulû­mi’d-din­ler, Ka­pi­tal (Das Ca­pi­tal)’ler mo­da ki­tap­lar­dır raf­ta tu­tul­ma­sı ge­re­ken. Ede­bi­yat­ta ise genç­li­ğin oku­du­ğu ken­di tec­rü­be­siz­lik­le­ri­dir, ba­sı­lan ki­tap­la­rın ço­ğu ilk aş­kın ilk ro­ma­nı ma­hi­ye­tin­de­dir.Ki­ta­pe­vi ol­mak­la ki­tap­se­ver ol­mak ara­sın­da­ki far­ka da işa­ret eden Emi­roğ­lu için bun­lar­dan bi­rin­ci­si ti­ca­ret­tir ve gü­nü­müz şart­la­rın­da oku­yu­cu­ya yok de­me­mek için dük­kâ­nın­da or­ta­la­ma 50 bin ki­tap bu­lun­dur­mak zo­run­da olan Ki­ta­pe­vi için pi­ya­sa ol­duk­ça sı­kın­tı­lı­dır. Pi­ya­sa gi­bi za­man ve za­man­la oran­tı­lı ola­rak her şey de­ğiş­mek­te­dir. Ar­tık ya­yım­cı­lık sek­tö­rün­de, so­run kâ­ğıt ve ka­za­nan kâ­ğıt­çı­lar de­ğil­dir. Ara­ba­la­rın, ta­kım­la­rın bi­le ken­di­le­ri­ne özel der­gi­le­ri var­dır. İş­te bi­zim bu çe­şit­li­lik­te ne ol­du­ğu­muz önem­li­dir; soh­bet­ler­de söy­le­ye­cek la­fı­mız ol­sun di­ye de­ğil, çe­şit­len­mek için oku­ma­lı­yız. Kla­sik ge­le­ne­ği­miz­de bi­len de­ğil, bil­me­yen ya­zar­dı. Bi­len, öğ­ren­ci ye­tiş­tir­me­ye ça­lı­şır­dı. Söz­lü ge­le­nek kal­ma­dı­ğın­dan ve ka­nal­lar iş­le­me­di­ğin­den pek çok şey gi­bi bu du­rum da so­run­lu ar­tık. Ön­ce­den adam ol­mak is­te­nir­di, şim­di her­kes ken­di­ni sat­ma der­din­de.Ya­yın­cı­lık gi­bi da­ğı­tım so­run­la­rı­na da de­ğin­di­ği­miz soh­be­ti­miz­de An­ka­ra, İs­tan­bul ve İz­mir gi­bi met­ro­pol­ler dı­şın­da, ya­yı­ne­vi­nin taş­ra­da bor­cu­nu top­la­ya­ma­dı­ğı için, ki­tap da­ğı­tı­mı­nın zor­lu­ğun­dan bah­se­den ve bu nok­ta­da in­ter­net üze­rin­den ki­tap sa­tış­la­rı me­se­le­si­ne gi­ren Emi­roğ­lu’na gö­re, da­ğı­tım­cı­lık ve taş­ra­da­ki­le­rin mağ­du­ri­ye­ti açı­sın­dan in­ter­net sa­tış­la­rı bü­yük avan­taj ola­rak gö­rü­le­bi­lir. An­cak kâ­ğıt fii­len var ol­mak­tır, in­ter­net ise hu­ku­ken. Ağa­bey­le­ri­ni ki­tap­çı­lar­da ta­nı­dık­la­rı­nı, oku­ma­nın ol­ma­sa da ki­ta­bın böy­le­ce kut­sal­laş­tı­ğı­nı an­la­tan Emi­roğ­lu için in­ter­net­te­ki ki­tap si­te­le­ri ki­tap­çı sı­cak­lı­ğı­nı ve sa­mi­mi­ye­ti­ni ve­re­bil­mek­ten epey­ce uzak­tır. Tür­ki­ye’de ar­tık ki­tap gök­ten ra­fa in­mek­te­dir; re­ka­bet do­lu, kı­sıt­lı sü­re­ler­de ken­di­ni gös­ter­mek zo­run­da ol­du­ğu, ba­şa­rı­sı­na gö­re sırt­tan ya da yüz­den gös­te­ril­di­ği raf­la­ra.

Son ola­rak Tür­ki­ye’de­ki ve Av­ru­pa’da­ki ya­yın­cı­lık­la­rı, mat­baa­nın ica­dın­dan bu ya­na sey­re­den sü­reç için­de ko­num­lan­dı­rıp kar­şı­laş­tı­ran Emi­roğ­lu’na gö­re ha­li­miz hiç de par­lak de­ğil­dir. Ya­yı­nev­le­ri­miz Av­ru­pa’da ens­ti­tü­le­rin bas­tı­ğı ki­tap­la­rı bas­mak­ta­dır ve üs­te­lik bas­tık­la­rı­nın da önem­li bir kıs­mı çe­vi­ri­dir. Ha­sı­lı ka­zan­mak­tan zi­ya­de on­la­ra ka­zan­dır­mak­ta­yız. Bu nok­ta­da in­san bağ­la­mın­da iyim­ser, an­cak ku­rum­sal an­lam­da kö­tüm­ser ol­du­ğu­nu söy­le­yen Emi­roğ­lu, su­nu­mu­nun ar­dın­dan din­le­yi­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı iç­ten­lik­le ce­vap­la­dı

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir