Abdülkerim Asilsoy

Göç ve Hafıza: Mardin Süryanileri

Söz­lü ta­rih mal­ze­me­le­ri, son za­man­lar­da, aka­de­mik ça­lış­ma­la­ra kay­nak­lık teş­kil et­me­ye baş­la­dı. Bu bağ­lam­da, Ra­ma­zan Aras’ın 2005 yı­lın­da Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si’nde ta­mam­la­dı­ğı “Mig­ra­ti­on and Me­mory: Ass­yri­an İden­tity in …

Devamını Oku

Arnavutluk Örneğinde Modern Osmanlı Tarihyazımı

19. yüz­yıl­da Av­ru­pa’da baş­la­yan 20. yüz­yıl­da ise tüm dün­ya­yı sa­ran mil­li­yet­çi­lik ce­re­ya­nı ile bü­yük im­pa­ra­tor­luk ya­pı­la­rı­nın par­ça­lan­dı­ğı ulus-dev­let­leş­me sü­re­ci; ye­rel kim­lik, kül­tür ve ta­rih in­şa­la­rı­nı da be­ra­be­rin­de ge­tir­miş­tir. …

Devamını Oku

Hatıralarla Yakın Tarih-12: Hüseyin Kâzım Kadri’nin Hatıraları

Ha­tı­ra­lar­la Ya­kın Ta­rih oku­ma­la­rı­nın 12. ki­ta­bı Hü­se­yin Kâ­zım Kad­ri’nin Meş­ru­ti­yet’ten Cum­hu­ri­yet’e Ha­tı­ra­la­rım (haz. İs­ma­il Ka­ra, İs­tan­bul: Der­gâh Ya­yın­la­rı, 2000) ad­lı ese­riy­di.Ki­tap Hü­se­yin Kâ­zım’ın iki kı­sım ha­lin­de ha­zır­la­nan ha­tı­ra­la­rın­dan …

Devamını Oku