Bakış

Ukrayna Krizine İçeriden Bakış

“Avrasya Konuşmaları” toplantı dizisinin yedincisinde İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Vügar İmanbeyli ve Ukrayna Krizinin başlangıcında bu ülkeye giderek …

Devamını Oku

Çin’den Dünyaya Bakış

BİM Fi­nans­man Di­rek­tö­rü Ha­luk Dort­lu­oğ­lu, Mart ayın­da ger­çek­leş­tir­di­ği 10 gün­lük Çin zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan bu ül­ke­ye iliş­kin iz­le­nim­le­ri­ni ra­kam­sal ve­ri­ler­le de des­tek­le­ye­rek bi­zim­le pay­laş­tı. Çin ta­ri­hi­ne de­ği­ne­rek …

Devamını Oku

Fotoğrafta Bakış ve Anlam İlişkisi

Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’inin Kır­kam­bar et­kin­lik­le­ri­nin 2009’da­ki son ko­nu­ğu Mi­mar Si­nan Üni­ver­si­te­si Gü­zel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si’nde ha­zır­la­dı­ğı “Fo­toğ­raf­ta Ba­kış ve An­lam İliş­ki­si” ko­nu­lu yük­sek li­sans te­ziy­le Yu­suf Ya­kup …

Devamını Oku