Çağdaş Türk Düşüncesi

İslâm Düşüncesi-3: İbn Arabî Felsefesinin Çağdaş Türk Düşüncesine Tesirleri

Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin Tez­gâh­ta­ki­ler top­lan­tı­la­rı­nın Ni­san ayı ko­nu­ğu, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü İs­lâm Fel­se­fe­si Bi­lim Da­lı’nda “Çağ­daş Türk Dü­şün­ce­sin­de İbn Ara­bî Fel­se­fe­si­nin Ele Alı­nı­şı” baş­lık­lı …

Devamını Oku

Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Türk Düşüncesi Tartışmaları’nın Mayıs ayındaki misafiri Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı’ydı. “Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri” başlıklı oturum sıcak …

Devamını Oku