A. Taha İmamoğlu

Müşterek Ravi Teorisi ve Tenkidi

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Haziran ayındaki son konuğu, Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Fatma Kızıl’dı. Toplantıda “Hukuki İçerikli Merfû Hadisler Bağlamında Müşterek …

Devamını Oku

Bir Ömür Edirne Tarihi

Şehirlerin tarihî kimliğini ortaya çıkaran yerel tarihçileri tanımak, eserleri hakkında bilgi edinmek ve karşılaştıkları zorluklarla ilgili fikir sahibi olmak amacıyla gerçekleştirilen “Yerel Tarihçilerle Buluşuyoruz” başlıklı program …

Devamını Oku

İslâm Düşüncesi-3: İbn Arabî Felsefesinin Çağdaş Türk Düşüncesine Tesirleri

Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin Tez­gâh­ta­ki­ler top­lan­tı­la­rı­nın Ni­san ayı ko­nu­ğu, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü İs­lâm Fel­se­fe­si Bi­lim Da­lı’nda “Çağ­daş Türk Dü­şün­ce­sin­de İbn Ara­bî Fel­se­fe­si­nin Ele Alı­nı­şı” baş­lık­lı …

Devamını Oku