Çin

Çin’de Etnisite ve Din *

Küresel Araştırmalar Merkezi, “Asya Konuşmaları” toplantı dizisinin Kasım ayındaki etkinliğinde ETH Zurich Üniversitesi Mimarlık ve Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Patrick Meyer’i ağırladı. Kuzey Kore, Çin, Çin’de Müslüman …

Devamını Oku

Geçmişten Günümüze Çinli Müslümanlar

Çin Konuşmaları’nın dördüncüsünde Harvard Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını sürdüren Hale Eroğlu Sağer, Çince konuşan Müslümanları ele aldı. Sunum boyunca Çinli Müslümanların Çin kültür havzası içinde varlıklarını koruma …

Devamını Oku

Çin’den Dünyaya Bakış

BİM Fi­nans­man Di­rek­tö­rü Ha­luk Dort­lu­oğ­lu, Mart ayın­da ger­çek­leş­tir­di­ği 10 gün­lük Çin zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan bu ül­ke­ye iliş­kin iz­le­nim­le­ri­ni ra­kam­sal ve­ri­ler­le de des­tek­le­ye­rek bi­zim­le pay­laş­tı. Çin ta­ri­hi­ne de­ği­ne­rek …

Devamını Oku

Çin’de Son Dönem İnsan Hakları Meselesi

Çin­li mu­ha­lif Yang Ji­ang­li, “The Re­cent Hu­man Rights Is­su­es in Chi­na” baş­lık­lı su­nu­mu­nu üç baş­lık al­tın­da ger­çek­leş­tir­di: Ken­di ha­yat hi­kâ­ye­si­ni özet­le­di­ği bö­lüm­de, Çin hü­kü­me­ti­nin 1960’lar­da baş­la­yan …

Devamını Oku