Coğrafya

Tarihi Coğrafya Açısından İstanbul’daki Gayrimüslimlerin Mekansal Dağılımı

Fa­tih Üni­ver­si­te­si’nde 2009’da ta­mam­la­dı­ğı ve İs­tan­bul’da­ki gay­ri­müs­lim nü­fu­sun da­ğı­lı­mı ile sos­yo-kül­tü­rel özel­lik­le­ri­ni in­ce­le­di­ği yük­sek li­sans te­zi­ni su­nan Meh­met Ka­ra, Ho­me­ros’un İs­tan­bul’un ku­ru­lu­şu­na da­ir ka­yıt­la­rı ile su­nu­mu­na …

Devamını Oku