Değişim

Ortadoğu’da Değişim Talepleri ve Mısır

Ortadoğu Konuşmaları çerçevesinde Küresel Araştırmalar Merkezi’nin Şubat ayı konuğu Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Fulya Atacan oldu. Değerlendirmesine Mübarek’in 11 Şubat’ta yaptığı istifa etmeyeceğine …

Devamını Oku

Değişen Dünya Değişen Tasavvur: Kanada’da İslâm-Osmanlı Medeniyeti’nde

İl­gi­nin do­ğa­sı­nı amaç be­lir­ler!İki yıl­dır Ka­na­da McGill Üni­ver­si­te­si’nde ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü öğ­re­tim üye­si İh­san Faz­lı­oğ­lu, Tür­ki­ye zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da ka­la­ba­lık bir din­le­yi­ci kit­le­siy­le soh­bet …

Devamını Oku

Balkanlar’da Toplumsal ve Ekonomik Değişim: Drama Sancağı Örneği

Ars­lan, Ege Üni­ver­si­te­sin­de ta­mam­la­dı­ğı “19. Yüz­yıl­da Bal­kan­lar’da Sos­yo-Eko­no­mik İliş­ki­ler: Dra­ma San­ca­ğı Ör­ne­ği (1864-1913)” baş­lık­lı dok­to­ra te­zin­de; Dra­ma San­ca­ğı ör­ne­ğin­de, 1864-1913 yıl­la­rı ara­sın­da Bal­kan­lar’da sos­yo-eko­no­mik iliş­ki­le­ri ko­nu …

Devamını Oku

Kültür ve Mimari:Kültürel, Dinî ve Mimarî Etkileşim; Cumhuriyet’ten Günümüze Cami Mimarisinin Değişim ve Gelişim Süreci

Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si’nden Mi­mar­lık Fa­kül­te­si’ne 60’lı yıl­lar­da in­ti­sap eden, Os­man­lı ba­ki­ye­si ze­vâ­tın tav­rı­nı ya­ki­nen bi­len, ca­mi pra­ti­ği­ni ya­şa­mış bir ai­le­vî ge­le­nek­ten ge­len ve ca­mi­yi kul­la­nan bi­ri ola­rak …

Devamını Oku