Elif Sezer

“Arap Baharı ve Türk Seçimleri”nin Ardından Ortadoğu’nun Geleceği (The Future of the Middle East in the Aftermath of “the Arab Spring and the Turkish Elections”)

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin, Kahire Üniversitesi bünyesindeki Medeniyet Araştırmaları ve Kültürlerarası Diyalog Merkezi işbirliğiyle düzenlediği uluslararası sempozyumda “Arap Baharı”nın ve Türkiye’de 12 Haziran’da yapılan genel seçimlerin ardından …

Devamını Oku

Metinler Arası Bağlamında İhsan Oktay Romanlarında Kutsal Metinlerin İzleri

Meh­met Sa­rı, ede­bi­yat eleş­ti­ri­si­nin önem­li tar­tış­ma­la­rın­dan bi­ri olan “kur­ma­ca-kut­sal me­tin” tar­tış­ma­sı­nı İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü’nde ha­zır­la­dı­ğı “Me­tin­ler Ara­sı Bağ­lamın­da İh­san Ok­tay Ro­man­la­rın­da Kut­sal Me­tin­le­rin İz­le­ri” …

Devamını Oku