Hadis

Şia ve Hadis

Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi, çok fazla akademik çalışma yapılmayan Şia mezhebi ve hadis konusunu ele alan bir panel düzenledi. Mehmet Ali Büyükkara başkanlığındaki …

Devamını Oku

Memlüklerin Son Asrında Hadis

Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi, düzenlediği Tezgahtakiler toplantı dizisinin Ocak ayı ikinci konuşmasında Halit Özkan’ı konuk etti. Özkan, Memlüklerin Son Asrında Hadis başlığıyla yakın …

Devamını Oku

Hadis Edebiyatında Siyaset

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Aralık ayındaki ilk konuğu, “Hadis Edebiyatında Kitâbu’l-İmâreler ve Sahîh-i Müslim Örneği” isimli tezini “Hadis Edebiyatında Siyaset” başlığıyla sunan Abdullah Taha İmamoğlu’ydu. …

Devamını Oku

Mo­dern Dö­ne­me Ge­çiş­te İs­lâ­mî İlim­ler Ta­sav­vu­ru-4:Ge­le­nek­sel Dü­şün­ce­nin Kı­rıl­ma Dö­ne­mi: Os­man­lı Dü­şün­ce­sin­de Ha­dis ve Sün­net / Mo­dern Dö­ne­me Ge­çiş Sü­re­cin­de Hint Alt Kı­ta­sın­da Ha­dis İl­mi­nin Du­ru­mu

MAM ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Mo­dern Dö­ne­me Ge­çiş­te İs­lâ­mî İlim­ler Ta­sav­vu­ru” ana te­ma­lı top­lan­tı di­zi­si­nin ha­dis ve sün­net ko­nu­lu otu­ru­mu, Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si’nden Prof. Dr. İb­ra­him Ha­ti­boğ­lu …

Devamını Oku