Harun Küçükaladağlı

Türkiye-AB İlişkilerinde Kimlik ve Yolsuzluk (Identity and Corruption in Turkey-EU Relations)

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği “Av­ru­pa Ko­nuş­ma­la­rı”nın ikin­ci­sin­de, Manc­hes­ter Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­si Dr. Tim Ja­coby ile Tür­ki­ye-Av­ru­pa Bir­li­ği iliş­ki­le­rin­de kim­lik ve yol­suz­luk ara­sın­da­ki iliş­ki tar­tı­şıl­dı. Prog­ram­da Ja­coby, Re­vi­ew of In­ter­na­tio­nal Stu­di­es der­gi­sin­de “Tur­key …

Devamını Oku

Devrim Sonrası İran’da Entelektüel Hareket: Abdülkerim Süruş Örneği (Post-Revolutionary Intellectual Movement in Iran: Case Study of Abdalkarim Soroush)

Al­man­ya Er­furt Üni­ver­si­te­si Re­li­gio­us Stu­di­es Bö­lü­mü’nde dok­to­ra ça­lış­ma­sı­nı sür­dü­ren Hey­dar Sha­di ile İran’da­ki di­nî-en­te­lek­tü­el ha­re­ke­tin 1990’lar­da­ki et­kin is­mi Ab­dül­ke­rim Sü­ruş’a da­ir ha­zır­la­mak­ta ol­du­ğu dok­to­ra te­zi çer­çe­ve­sin­de …

Devamını Oku

Kuala Lumpur Notları

Bir haf­ta­lık res­mî bir top­lan­tı için git­ti­ğim Ma­lez­ya’da, ül­ke­yi gün­ler­ce bir uç­tan bir uca kat ede­cek, şe­hir­den şeh­re ge­ze­cek; so­kak­la­rı, çar­şı­la­rı do­la­şa­cak ka­dar vak­tim ol­ma­dı. Do­la­yı­sıy­la …

Devamını Oku