Hatıra

Hatıralarla Yakın Tarih-12: Hüseyin Kâzım Kadri’nin Hatıraları

Ha­tı­ra­lar­la Ya­kın Ta­rih oku­ma­la­rı­nın 12. ki­ta­bı Hü­se­yin Kâ­zım Kad­ri’nin Meş­ru­ti­yet’ten Cum­hu­ri­yet’e Ha­tı­ra­la­rım (haz. İs­ma­il Ka­ra, İs­tan­bul: Der­gâh Ya­yın­la­rı, 2000) ad­lı ese­riy­di.Ki­tap Hü­se­yin Kâ­zım’ın iki kı­sım ha­lin­de ha­zır­la­nan ha­tı­ra­la­rın­dan …

Devamını Oku

Hatıralarla Yakın Tarih-10: Kazım Karabekir, Hayatım

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan ay­lık ola­rak dü­zen­le­nen Ha­tı­ra­lar­la Ya­kın Ta­rih oku­ma­la­rı­nın 10. prog­ra­mın­da Ka­zım Ka­ra­be­kir’in Ha­ya­tım ad­lı ha­tı­ra­tı Ser­hat As­la­ner ta­ra­fın­dan su­nul­du. Su­nu­mun­da ön­ce­lik­le ki­ta­bın ken­di­ne mün­ha­sır özel­lik­le­ri­ne …

Devamını Oku