İslam hukuku

İslâmî İlimler-1: Erken Dönem İslâm Hukukçularının Sünnet Anlayışı

 Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği Tez­gâh­ta­ki­lertop­lan­tı se­ri­si­nin 2009 Ocak ayı ko­nu­ğu Dr. İs­hak Emin Ak­te­pe’ydi. Ak­te­pe, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si’nde ta­mam­la­dı­ğı ve Er­ken Dö­nem İs­lâm Hu­kuk­çu­la­rı­nın Sün­net An­la­yı­şı baş­lı­ğıy­la neş­re­di­len (İn­san …

Devamını Oku

Mo­dern Dö­ne­me Ge­çiş­te İs­lâ­mî İlim­ler Ta­sav­vu­ru-5:İh­ya ile Mo­der­nizm Ara­sın­da Fı­kıh / Fı­kıh­tan İs­lâm Hu­ku­ku­na: Os­man­lı Hu­kuk Dü­şün­ce­sin­de Dö­nü­şüm

MAM’ın dü­zen­le­di­ği “Mo­dern Dö­ne­me Ge­çiş­te İs­lâ­mî İlim­ler Ta­sav­vu­ru” tar­tış­ma­lı top­lan­tı­lar se­ri­si­nin be­şin­ci­sin­de Tür­ki­ye Di­ya­net Vak­fı İs­lâm Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi araş­tır­ma­cı­la­rın­dan Dr. Ey­yüp Sa­it Ka­ya ve Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si …

Devamını Oku

Max Weber’in Kadı Adaleti Kavramı

Max We­ber’in (1864–1920) or­ta­ya koy­du­ğu hu­kuk­lar şe­ma­sı­nın önem­li bir aya­ğı da İs­lâm Hu­ku­ku’dur. Bu hu­kuk tü­rü­nün uy­gu­la­yı­cı­sı ola­rak ka­dı, We­ber’in in­ce­le­me sa­ha­sı için­de mer­ke­zî bir ko­num­da bu­lu­nur. …

Devamını Oku