Max Weber’in Kadı Adaleti Kavramı

Paylaş:

Max We­ber’in (1864–1920) or­ta­ya koy­du­ğu hu­kuk­lar şe­ma­sı­nın önem­li bir aya­ğı da İs­lâm Hu­ku­ku’dur. Bu hu­kuk tü­rü­nün uy­gu­la­yı­cı­sı ola­rak ka­dı, We­ber’in in­ce­le­me sa­ha­sı için­de mer­ke­zî bir ko­num­da bu­lu­nur. Ka­dı, We­ber’in ka­dı ada­le­ti ola­rak kav­ram­sal­laş­tır­dı­ğı fonk­si­yo­nu ic­ra et­mek­le, We­ber’e gö­re İs­lâm Hu­ku­ku’nun ka­rak­te­ris­tik özel­lik­le­ri­ni yan­sı­tır. Bu ma­ka­le­de ya­pı­la­cak olan, We­ber’in İs­lâm ve İs­lâm Hu­ku­ku hak­kın­da ile­ri sür­dü­ğü gö­rüş­le­ri­ çer­çe­ve­sin­de, ön­ce­lik­le ka­dı ada­le­ti kav­ra­mı­nın muh­te­va­sı­nı gös­ter­mek, da­ha son­ra eleş­tir­men­ler­ce bu kav­ra­ma ge­ti­ri­len iti­raz­la­rı dil­len­dir­mek­tir. Son ola­rak We­ber’in bu kav­ra­mı­nın ola­bi­lir­li­ği sor­gu­la­na­cak ve eleş­tir­men­le­rin iti­raz­la­rı­nın hak­lı­lı­ğı ir­de­len­dik­ten son­ra, ka­dı’nın key­fî ve ön­gö­rü­le­mez bir hü­küm ver­me­si­nin önün­de­ki en­gel­ler sı­ra­la­na­cak­tır.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir