Klasik

Schleiermacher: Bir Hermenötik Klasiği?

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Aralık ayındaki konuklarından biri de İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Aliy’di. Schleiermacher’e olan ilgisinin …

Devamını Oku

II. Meşrutiyet Dönemi Klasik Paradigmaları

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin Bir Ki­tap/Bir Ya­zar prog­ra­mı­nın Şu­bat ayın­da­ki ko­nu­ğu Mus­ta­fa Gün­düz’dü. Gün­düz, An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Eği­tim Bi­lim­le­ri Ens­ti­tü­sün­de 2005 yı­lın­da dok­to­ra te­zi ola­rak ta­mam­la­yıp II. Meş­ru­ti­yet’in Kla­sik …

Devamını Oku