Özgür Kavak

İslâm Siyaset Düşüncesi Nasıl Ele Alınabilir?

Ça­lış­ma­la­rı­na Hı­zır Mu­rat Kö­se’nin ön­cü­lü­ğün­de 2003 yı­lın­da baş­la­yan Si­ya­set Dü­şün­ce­si Atöl­ye­si bir yan­dan İs­lâm si­ya­set dü­şün­ce­si­nin ka­dim bi­ri­ki­mi­ni keş­fet­me ça­ba­sı­nı sür­dü­rür­ken, öte yan­dan “İs­lâm si­ya­set dü­şün­ce­si …

Devamını Oku

20. Yüzyılda Selefiliğin Düşünce Temelleri

Lon­dra Üni­ver­si­te­si Birk­beck Col­le­ge’da gö­rev ya­pan Bas­hir Na­fi, yir­min­ci yüz­yıl­da se­le­fî ha­re­ke­tin dü­şün­ce te­mel­le­ri hak­kın­da­ki gö­rüş­le­ri­ni Dî­vân top­lan­tı­la­rı çer­çe­ve­sin­de din­le­yi­ci­ler­le pay­laş­tı. Ya­za­rın da­ha ön­ce “Ta­saw­wuf And …

Devamını Oku