Siyaset

İslâm Siyaset Düşüncesi Nasıl Ele Alınabilir?

Ça­lış­ma­la­rı­na Hı­zır Mu­rat Kö­se’nin ön­cü­lü­ğün­de 2003 yı­lın­da baş­la­yan Si­ya­set Dü­şün­ce­si Atöl­ye­si bir yan­dan İs­lâm si­ya­set dü­şün­ce­si­nin ka­dim bi­ri­ki­mi­ni keş­fet­me ça­ba­sı­nı sür­dü­rür­ken, öte yan­dan “İs­lâm si­ya­set dü­şün­ce­si …

Devamını Oku

İslâm Dünyasında Siyaset Tartışmaları: Demokrasi: İslâmî Demokrasi Mümkün mü?

Bi­lim ve Sa­nat Vak­fı Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin “İs­lâm Dün­ya­sın­da Si­ya­set Tar­tış­ma­la­rı: De­mok­ra­si” adıy­la baş­lat­tı­ğı ye­ni te­ma­tik top­lan­tı­lar di­zi­si­nin il­kin­de, Vir­gi­ni­a Üni­ver­si­te­si Si­ya­set Bö­lü­mü’nde dok­to­ra ça­lış­ma­la­rı­na de­vam …

Devamını Oku

Osmanlı Siyaset Düşüncesinin Oluşumu/ Tanzimat Öncesi Osmanlı Devleti’nde Anayasal Gelenek/ Osmanlı Düzeni, Şark Meselesi ve Modern Ortadoğu’nun Ortaya Çıkışı

Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği “Osmanlı Siyaset Düşüncesi” başlıklı üç oturumluk sohbet dizisinde Dr. Hüseyin Yılmaz’ı dinledik. 2004 yılında Harvard Üniversitesi’nde “The Sultan and the Sultanate: Envisioning …

Devamını Oku