Türk Romanı

Türk Romanı ve Siyaset

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi’nin Şubat ayı konuklarından biri de Edebiyat ve Siyaset başlıklı konuşması ile İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Samsakçı’ydı. 1909-1980 yılları arasında yayınlanmış …

Devamını Oku

İlk Dönem Türk Romanında Ahlâk

Müslüman toplumların bir anlatı olarak “roman”la ilişkisi, karşılaştırmalı edebiyat teorileri için olduğu kadar İslam düşüncesi çalışmaları için de önemlidir. Roman’ın Tanzimat dönemiyle beraber Osmanlı’daki serüvenini Kırkambar …

Devamını Oku

Türk Ro­ma­nı­na Kri­tik Yak­la­şım­lar-9:Bir Ede­bî Ta­sa­rım Ola­rak Ada­let, Ro­ma­nın da Bir Te­me­li Ola­bi­lir mi?

Türk Ro­ma­nı­na Kri­tik Yak­la­şım­lar baş­lık­lı prog­ram di­zi­si­nin 25 Ha­zi­ran 2008 ta­ri­hin­de­ki ko­nu­ğu, TRT An­ka­ra Te­le­viz­yo­nu Eği­tim-Kül­tür Prog­ram­la­rı Mü­dür­lü­ğü ya­pım­cı­la­rın­dan, hi­kâ­ye­ci-ya­zar Sa­dık Yal­sı­zu­çan­lar’dı.“Bir Ede­bî Ta­sa­rım Ola­rak Ada­let, …

Devamını Oku

Türk Ro­ma­nı­na Kri­tik Yak­la­şım­lar-6:An­la­tı­yo­rum, Öy­ley­se Na­sıl: Türk Ro­ma­nı­na An­la­tı­bi­lim­sel Bir Ba­kış

Key­nes, ku­ram­dan haz­zet­me­yen ik­ti­sat­çı­la­rın ku­ram yan­lı­la­rın­dan tek far­kı­nın yal­nız­ca da­ha es­ki bir ku­ra­mın et­ki­sin­de kal­ma­la­rı ol­du­ğu­nu söy­ler. Terry Eag­le­ton da bu me­ra­mı şöy­le dil­len­dir­miş­ti: “Ku­ra­ma gös­te­ri­len …

Devamını Oku