Türk Ro­ma­nı­na Kri­tik Yak­la­şım­lar-9:Bir Ede­bî Ta­sa­rım Ola­rak Ada­let, Ro­ma­nın da Bir Te­me­li Ola­bi­lir mi?

Paylaş:

Türk Ro­ma­nı­na Kri­tik Yak­la­şım­lar baş­lık­lı prog­ram di­zi­si­nin 25 Ha­zi­ran 2008 ta­ri­hin­de­ki ko­nu­ğu, TRT An­ka­ra Te­le­viz­yo­nu Eği­tim-Kül­tür Prog­ram­la­rı Mü­dür­lü­ğü ya­pım­cı­la­rın­dan, hi­kâ­ye­ci-ya­zar Sa­dık Yal­sı­zu­çan­lar’dı.“Bir Ede­bî Ta­sa­rım Ola­rak Ada­let, Ro­ma­nın da Bir Te­me­li Ola­bi­lir mi?” ko­nu­lu su­num, şu so­ru­lar çer­çe­ve­sin­de şe­kil­len­di: Ede­bî bir me­tin içe­ri­sin­de ada­let ne tür­den bir tem­sil bu­lu­yor ken­di­si­ne? Me­tin ada­le­tin “te­cel­li et­me­sin­de” rol ala­bi­lir mi? Ya da şöy­le so­rar­sak: Bir met­nin olu­şum sü­re­cin­de ya­zıy­la ada­let ara­sın­da ne tür­den bir iliş­ki ku­ru­la­bi­lir? Ya­zar ada­le­ti tem­sil et­mek için mi, te­cel­li et­tir­mek için mi ya­zar? Ada­le­tin kar­şı­tı olan kö­tü­lük, hak­sız­lık, zu­lüm gi­bi kav­ram­lar ede­bi me­tin­ler­de ne tür bir tem­sil bu­lu­yor? Ada­le­te da­ir sus­kun me­tin­le­rin bu tu­tum­la­rı­nın ne­den­le­ri ne­ler­dir?Ada­let il­ke­si­nin ger­çek­leş­me­si ile ya­za­rın zi­hin­sel ça­ba­sı ara­sın­da­ki iliş­ki­nin im­kâ­nı ve öne­mi üze­rin­den so­ru­lar­la su­nu­mu­na baş­la­yan Yal­sı­zu­çan­lar, ço­ğun­luk­la “geç kal­mış ada­let, ada­let de­ğil­dir” te­ma­sı üze­rin­den me­tin­le­ri­ni kur­gu­la­yan ya­zar­la­rı ana­rak sür­dür­dü ko­nuş­ma­sı­nı; gün­de­lik ya­şam­da­ki sos­yal çar­pık­lık­la­rı iro­nik bir bi­çim­de iş­le­yen Aziz Ne­sin, top­lum­sal ger­çek­çi hi­kâ­ye­le­riy­le ben­zer te­ma­la­rı çok­ça tek­rar­la­yan Or­han Ke­mal gi­bi… Kaf­ka’nın “Ka­nun Önün­de” isim­li kı­sa hi­kâ­ye­si­ni oku­duk­tan son­ra, Oğuz Atay’ın Teh­li­ke­li Oyun­lar’ına bir­kaç atıf ya­pa­rak, iler­le­yen da­ki­ka­lar­da bu ör­nek­le­me­le­re de­vam et­mek üze­re ada­let kav­ra­mı­nın fark­lı li­te­ra­tür­ler­de­ki ta­nım­la­rı­na yer ver­di.En ge­nel ta­nı­mıy­la “bir şe­yin yer­li ye­ri­ne kon­ma­sı” ola­rak açık­la­nan ada­let il­ke­si­nin kay­na­ğı­nın Al­lah’ın “el-Adl” sı­fa­tı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Yal­sı­zu­çan­lar, ada­le­tin di­nî ve fel­se­fî me­tin­ler­de, ta­ri­hî me­sel­ler­de, hu­kuk­ta, ede­bi­yat­ta han­gi an­lam­lar­da ve han­gi il­ke­le­rin zıd­dı ola­rak kul­la­nıl­dı­ğıy­la il­gi­li eti­mo­lo­jik de­ğer­len­dir­me­ler­le su­nu­mu­nu sür­dür­dü. Ema­ne­ti eh­li­ne ver­mek, ih­san, hü­küm­ran­lık ve ege­men­lik gi­bi kav­ram­la­rın te­mel il­ke­si­nin ada­let ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Yal­sı­zu­çan­lar, bol­ca atıf yap­tı­ğı di­nî me­tin­ler­den ör­nek­ler­le, ada­let ve zu­lüm kav­ram­la­rı hak­kın­da ila­hi­yat te­mel­li bir açı­lım ka­zan­dır­dı me­se­le­ye.Yal­sı­zu­çan­lar son ola­rak, Oğuz Atay’ın, ada­let duy­gu­su en güç­lü ro­man­cı­mız ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ya­zar, Teh­li­ke­li Oyun­lar’dan bir pa­saj oku­duk­tan son­ra ada­let il­ke­si­nin me­tin­de na­sıl iş­len­di­ği­ni yo­rum­la­dı. Me­tin­de kah­ra­man­la­rın isim­le­ri­nin se­çi­min­den, ya­za­rın met­nin ku­rul­ma­sı aşa­ma­sın­da öğe­le­ri yer­li ye­ri­ne koy­ma hu­su­sun­da­ki ti­tiz­li­ği­ne ka­dar ada­le­ti ger­çek­leş­tir­me yö­nün­de­ki ka­rar­lı­lı­ğı­na de­ği­nen Yal­sı­zu­çan­lar, an­lam ba­kı­mın­dan da ya­pı ba­kı­mın­dan da adil me­tin­ler ola­rak gös­ter­di­ği ör­nek­ler­le su­nu­mu­nu nok­ta­la­dı.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir