Veysel Kurt

Ortadoğu’da Değişim Talepleri ve Mısır

Ortadoğu Konuşmaları çerçevesinde Küresel Araştırmalar Merkezi’nin Şubat ayı konuğu Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Fulya Atacan oldu. Değerlendirmesine Mübarek’in 11 Şubat’ta yaptığı istifa etmeyeceğine …

Devamını Oku

Pasif ve Dışlayıcı Laiklik: ABD, Fransa ve Türkiye

San Die­go Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­si Dr. Ah­met Ku­ru, Türk­çe­ye çev­ril­mek­te olan dok­to­ra te­zi üze­rin­den din po­li­ti­ka­la­rı uy­gu­la­ma­la­rı­nın üç fark­lı ör­ne­ği ABD, Fran­sa ve Tür­ki­ye’yi kar­şı­laş­tır­dı. Su­nu­mu­na, …

Devamını Oku

Çin’de Son Dönem İnsan Hakları Meselesi

Çin­li mu­ha­lif Yang Ji­ang­li, “The Re­cent Hu­man Rights Is­su­es in Chi­na” baş­lık­lı su­nu­mu­nu üç baş­lık al­tın­da ger­çek­leş­tir­di: Ken­di ha­yat hi­kâ­ye­si­ni özet­le­di­ği bö­lüm­de, Çin hü­kü­me­ti­nin 1960’lar­da baş­la­yan …

Devamını Oku