Z. Tuba Kor

“Arap Baharı ve Türk Seçimleri”nin Ardından Ortadoğu’nun Geleceği (The Future of the Middle East in the Aftermath of “the Arab Spring and the Turkish Elections”)

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin, Kahire Üniversitesi bünyesindeki Medeniyet Araştırmaları ve Kültürlerarası Diyalog Merkezi işbirliğiyle düzenlediği uluslararası sempozyumda “Arap Baharı”nın ve Türkiye’de 12 Haziran’da yapılan genel seçimlerin ardından …

Devamını Oku

İslâmî İlimler 10 İhvan’dan Cüheyman’a Suudi Arabistan ve Vehhabilik

İh­van’dan Cü­hey­man’a: Suû­di Ara­bis­tan ve Veh­ha­bi­lik, İma­met Mü­ca­de­le­si ve Ha­şi­mo­ğul­la­rı ve Geç­miş­ten Gü­nü­mü­ze Kâ­be’nin İş­gal Ta­ri­hi ad­lı eser­le­ri ka­le­me alan Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si İs­lâm Mez­hep­le­ri Ta­ri­hi öğ­re­tim üye­le­rin­den Prof. …

Devamını Oku

Yahudilikte Seçilmişlik Anlayışı

Küresel Araştırmalar Merkezi “Kadın Kimliği Üzerinden Çağdaş Kültür Okumaları” atölye grubunun Tezat toplantıları çerçevesinde Şubat ayındaki misafiri, İSAM’da araştırmacı olarak görev yapan Dr. Salime Leyla Gürkan …

Devamını Oku

Ortadoğu’da Cadı Kazanı

11 Eylül’ün ardından Ortadoğu’yu kendisi için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarmayı hedefleyen ABD, izlediği politikalarla bölgenin kaderini değiştirmeye çalışıyor. Afganistan ve Irak’a askerî müdahalelerinin ardından, Suriye …

Devamını Oku