Osman Safa Bursalı

Türk Sosyolojisinde Pierre Bourdieu

“Türkiye’de Çağdaş Sosyolojik Yönelimler Toplantı Dizisi”nin dokuzuncu programında, Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Nazlı Ökten Gülsoy, Bourdieu sosyolojisinin temel unsurları üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Ökten Gülsoy bir …

Devamını Oku

Hülâsatü’l-Efkâr Gazetesi Merceğinden Osmanlı’da Sosyo-Ekonomik Durum

Mus­ta­fa Öz­türk ile 19. yüz­yı­lın son çey­re­ğin­de Hü­lâ­sa­tü’l-Ef­kâr ga­ze­te­si bağ­la­mın­da Os­man­lı’nın gün­lük ya­şa­mın­da­ki sos­yal ve eko­no­mik ge­liş­me­ler üze­ri­ne tar­tış­tık. “Hü­lâ­sa­tü’l-Ef­kâr Ga­ze­te­si ve 1873-1875 Ara­sı Os­man­lı Dev­le­ti’nin Eko­no­mik ve Sos­yal …

Devamını Oku

Türkiye’de Antropoloji: Otobiyografik Bir Anlatı

Tür­ki­ye’de an­tro­po­lo­ji ça­lış­ma­la­rı­nın se­ren­ca­mı­nı, An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Dil ve Ta­rih-Coğ­raf­ya Fa­kül­te­si Halk­bi­lim Bö­lü­mü Et­no­lo­ji Ana­bi­lim Da­lı öğ­re­tim üye­si Tay­fun Atay’ın de­ne­yi­mi üze­rin­den ko­nuş­tuk. Aka­de­mik geç­mi­şi­ni özet­le­dik­ten son­ra …

Devamını Oku