Kritik

Türk Ro­ma­nı­na Kri­tik Yak­la­şım­lar-9:Bir Ede­bî Ta­sa­rım Ola­rak Ada­let, Ro­ma­nın da Bir Te­me­li Ola­bi­lir mi?

Türk Ro­ma­nı­na Kri­tik Yak­la­şım­lar baş­lık­lı prog­ram di­zi­si­nin 25 Ha­zi­ran 2008 ta­ri­hin­de­ki ko­nu­ğu, TRT An­ka­ra Te­le­viz­yo­nu Eği­tim-Kül­tür Prog­ram­la­rı Mü­dür­lü­ğü ya­pım­cı­la­rın­dan, hi­kâ­ye­ci-ya­zar Sa­dık Yal­sı­zu­çan­lar’dı.“Bir Ede­bî Ta­sa­rım Ola­rak Ada­let, …

Devamını Oku

Türk Ro­ma­nı­na Kri­tik Yak­la­şım­lar-6:An­la­tı­yo­rum, Öy­ley­se Na­sıl: Türk Ro­ma­nı­na An­la­tı­bi­lim­sel Bir Ba­kış

Key­nes, ku­ram­dan haz­zet­me­yen ik­ti­sat­çı­la­rın ku­ram yan­lı­la­rın­dan tek far­kı­nın yal­nız­ca da­ha es­ki bir ku­ra­mın et­ki­sin­de kal­ma­la­rı ol­du­ğu­nu söy­ler. Terry Eag­le­ton da bu me­ra­mı şöy­le dil­len­dir­miş­ti: “Ku­ra­ma gös­te­ri­len …

Devamını Oku

Türk Romanına Kritik Yaklaşımlar-3: Cumhuriyet Dilinin Ötesinde Ne Var: Bir Muhalefet

Ja­le Par­la’yı ko­nuk et­ti­ği­miz bu otu­rum­da, Atay’ın Tu­tu­na­ma­yan­lar’ı üze­ri­ne oyun ve nok­san­lık­lar bağ­la­mın­da ko­nuş­tuk.Atay’ın an­la­tı­la­rı­nın oyun an­la­tı­la­rı ola­rak da oku­na­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Par­la, me­tin­ler­de­ki oyu­nun te­şek­kü­lü­nü in­ce­le­di. Dü­pe­düz …

Devamını Oku