ABD

Pasif ve Dışlayıcı Laiklik: ABD, Fransa ve Türkiye

San Die­go Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­si Dr. Ah­met Ku­ru, Türk­çe­ye çev­ril­mek­te olan dok­to­ra te­zi üze­rin­den din po­li­ti­ka­la­rı uy­gu­la­ma­la­rı­nın üç fark­lı ör­ne­ği ABD, Fran­sa ve Tür­ki­ye’yi kar­şı­laş­tır­dı. Su­nu­mu­na, …

Devamını Oku

Ortadoğu’da Cadı Kazanı

11 Eylül’ün ardından Ortadoğu’yu kendisi için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarmayı hedefleyen ABD, izlediği politikalarla bölgenin kaderini değiştirmeye çalışıyor. Afganistan ve Irak’a askerî müdahalelerinin ardından, Suriye …

Devamını Oku