Adalet

David Hume’un Adâlet Anlayışı

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantısının Mart ayındaki ilk konuğu Kırklareli Üniversitesi SBE Felsefe Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olan Enes Eryılmaz’dı. Toplantıda Eryılmaz, 2011 yılında ODTÜ …

Devamını Oku

Türk Ro­ma­nı­na Kri­tik Yak­la­şım­lar-9:Bir Ede­bî Ta­sa­rım Ola­rak Ada­let, Ro­ma­nın da Bir Te­me­li Ola­bi­lir mi?

Türk Ro­ma­nı­na Kri­tik Yak­la­şım­lar baş­lık­lı prog­ram di­zi­si­nin 25 Ha­zi­ran 2008 ta­ri­hin­de­ki ko­nu­ğu, TRT An­ka­ra Te­le­viz­yo­nu Eği­tim-Kül­tür Prog­ram­la­rı Mü­dür­lü­ğü ya­pım­cı­la­rın­dan, hi­kâ­ye­ci-ya­zar Sa­dık Yal­sı­zu­çan­lar’dı.“Bir Ede­bî Ta­sa­rım Ola­rak Ada­let, …

Devamını Oku

Robert Nozick ve Adalet Teorisi

Çağ­daş Ku­ram­cı­lar baş­lık­lı top­lan­tı se­ri­si­nin do­ku­zun­cu ve son ko­nu­ğu Ko­cae­li Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si araş­tır­ma gö­rev­li­si Ra­bi­a Sağ­lam’dı. Sağ­lam “Ro­bert No­zick ve Ada­let Te­ori­si” baş­lık­lı su­nu­mun­da, ön­ce­lik­le …

Devamını Oku

Max Weber’in Kadı Adaleti Kavramı

Max We­ber’in (1864–1920) or­ta­ya koy­du­ğu hu­kuk­lar şe­ma­sı­nın önem­li bir aya­ğı da İs­lâm Hu­ku­ku’dur. Bu hu­kuk tü­rü­nün uy­gu­la­yı­cı­sı ola­rak ka­dı, We­ber’in in­ce­le­me sa­ha­sı için­de mer­ke­zî bir ko­num­da bu­lu­nur. …

Devamını Oku