Edebiyat

Hadis Edebiyatında Siyaset

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Aralık ayındaki ilk konuğu, “Hadis Edebiyatında Kitâbu’l-İmâreler ve Sahîh-i Müslim Örneği” isimli tezini “Hadis Edebiyatında Siyaset” başlığıyla sunan Abdullah Taha İmamoğlu’ydu. …

Devamını Oku

Türkiye’de Üniversite: Dârülfünûn ve Edebiyat Fakültesi (1900-1923)

 Mus­ta­fa Sel­çuk’un İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si’nde ta­mam­la­dı­ğı “İs­tan­bul Dâ­rül­fü­nûn Ede­bi­yat Fa­kül­te­si (1900-1923)” baş­lık­lı dok­to­ra te­zi çer­çe­ve­sin­de İs­tan­bul Dâ­rül­fü­nûn Ede­bi­yat Fa­kül­te­si öze­lin­de Tür­ki­ye’de üni­ver­si­te mev­zu­su üze­ri­ne ko­nuş­tuk. Tez, 23 …

Devamını Oku

Namık Kemâl’in Edebiyat Eleştirisinde Modernlik ve Öznellik

Na­mık Ke­mâl’i na­sıl bi­lir­si­niz? İs­ter ede­bî, is­ter si­ya­sî ki­şi­li­ğiy­le, Türk ede­bi­ya­tın­da Ba­tı­lı­laş­ma hi­kâ­ye­si­nin izi­ni sü­rer­ken uğ­ra­ma­dan ge­çe­me­ye­ce­ği­miz du­rak­lar­dan bi­ri­dir. Tan­zi­mat Dev­rin­de Ba­tı’ya açı­lan ede­bi­yat­çı­la­rın he­def­le­rin­den bi­ri, …

Devamını Oku