Etki

Ortadoğu’da Son Gelişmeler ve Filistin Meselesine Etkileri

Ür­dün Am­man’da bu­lu­nan Or­ta­do­ğu Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin Baş­ka­nı Dr. Ce­vad el-Ha­med, Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin ço­ğun­luk­la yurt­dı­şın­dan ge­len ko­nuk­lar­la ger­çek­leş­tir­di­ği Özel Et­kin­lik prog­ra­mı­nın Ekim ayı ko­nu­ğuy­du. Son yıl­lar­da …

Devamını Oku