Fotoğraf

Fotoğrafta Manipülasyon

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology’de Kent Plancılığı ve Mimarlık eğitimleri alan Murat Germen, şu an çalışmalarını Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde …

Devamını Oku

Fotoğraf ve Hafıza

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği “Fotoğraf Neyi Anlatır?” toplantı serisinin Haziran ayı konuğu, Bilgi Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Program Koordinatörü ve Galata …

Devamını Oku

Belgesel Fotoğraf Üzerine

Fotoğraf, kısa tarihinde, toplumsal olana dair çok şey söylemekle kalmayıp dolaylı şekilde de olsa tarihin akışını etkiledi. Neredeyse yaşıt olduğu “sosyoloji”nin temel kavramlarından “toplumsal değişim” ile …

Devamını Oku

Fotoğraf ve Zaman

Sanat Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Fotoğraf Neyi Anlatır” başlıklı Yuvarlak Masa Toplantılar serisinin ilk konuğu Kamil Fırat idi. Fırat, 1986 yılında mezun olduğu Mimar Sinan Üniversitesi …

Devamını Oku

Fotoğrafta Bakış ve Anlam İlişkisi

Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’inin Kır­kam­bar et­kin­lik­le­ri­nin 2009’da­ki son ko­nu­ğu Mi­mar Si­nan Üni­ver­si­te­si Gü­zel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si’nde ha­zır­la­dı­ğı “Fo­toğ­raf­ta Ba­kış ve An­lam İliş­ki­si” ko­nu­lu yük­sek li­sans te­ziy­le Yu­suf Ya­kup …

Devamını Oku

Sinema ve Fotoğraf Üzerine

Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin bu ay il­ki­ni dü­zen­le­di­ği Si­ne­ma Soh­bet­le­ri’nde fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı Eb­ru Cey­lan ile si­ne­ma ve fo­toğ­raf üze­ri­ne bir söy­le­şi ger­çek­leş­ti­ril­di. Ay­nı za­man­da kı­sa film­ler de …

Devamını Oku