İslami ilimler

İslâmî İlimler 11 Nukûllü Fetva Mecmuaları ve Mehmet Fıkhî el-Aynî’nin el-Evcibetü’l-kâni‘a Adlı Eseri

MAM Tez­gâh­ta­ki­ler top­lan­tı di­zi­si­nin Ni­san ayı ko­nu­ğu Dr. Emi­ne Ars­lan, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İs­lâm Hu­ku­ku Bi­lim Da­lı’nda bu yıl ta­mam­la­dı­ğı “Nu­kûl­lü Fet­va Mec­mu­ala­rı ve Meh­met Fık­hî el-Ay­nî’nin Ev­ci­be­tü’l-kâ­ni‘a Ad­lı Ese­ri­nin …

Devamını Oku

İslâmî İlimler 10 İhvan’dan Cüheyman’a Suudi Arabistan ve Vehhabilik

İh­van’dan Cü­hey­man’a: Suû­di Ara­bis­tan ve Veh­ha­bi­lik, İma­met Mü­ca­de­le­si ve Ha­şi­mo­ğul­la­rı ve Geç­miş­ten Gü­nü­mü­ze Kâ­be’nin İş­gal Ta­ri­hi ad­lı eser­le­ri ka­le­me alan Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si İs­lâm Mez­hep­le­ri Ta­ri­hi öğ­re­tim üye­le­rin­den Prof. …

Devamını Oku