Medeniyet

Bir Medeniyet Çizgisi: Hat

Sanat Araştırmaları Merkezi Hat: Bir Medeniyet Çiz-gisi belgeselinin gösterimini, yönetmen Gökhan Ateştürk, metin yazarı Savaş Ş. Barkçin ve belgeselin danışma kurulunda yer alan hat üstadı Fuat …

Devamını Oku

Sivil Toplum, Hristiyanlık ve İslâm: Medeniyetler Çatışması mı, Çoklu Moderniteler mi? (Civil Society, Christianity and Islam: A Clash of Civilizations or Multiple Modernities?)

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi ve Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği “Dî­vân Top­lan­tı­la­rı”nın Ma­yıs ayı ko­nu­ğu, Bos­ton Üni­ver­si­te­si Kül­tür, Din ve Dün­ya Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi (The Ins­ti­tu­te on Cul­tu­re, …

Devamını Oku

Küreselleşme: Medenileştirici mi? Yıkıcı mı?

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin 2009 yı­lın­da­ki ilk ko­nu­ğu Ki­tap/Ma­ka­le Su­num­la­rı kap­sa­mın­da Wil­ming­ton North Ca­ro­li­na Üni­ver­si­te­si Sos­yo­lo­ji Bö­lü­mü’nden Yrd. Doç. Dr. Yu­nus Ka­ya idi. Penns­ylva­ni­a Üni­ver­si­te­si Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler …

Devamını Oku

Türk Dış-Po­li­ti­ka­sın­da Ye­ni Bir Pers­pek­tif: Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı Gi­ri­şi­mi?

Ma­yıs ayın­da Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği Te­zat su­num­la­rı­nın ilk ko­nu­ğu Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si Ka­mu Yö­ne­ti­mi Bö­lü­mü araş­tır­ma gö­rev­li­le­rin­den ve ay­nı bö­lü­mün dok­to­rant­la­rın­dan Ne­bi Miş idi. Miş, Ali …

Devamını Oku