Sanat

Münîrî’nin Manzum Siyer-i Nebî’si

Rey­han Ço­rak, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tür­ki­yat Araş­tır­ma­la­rı Ens­ti­tü­sü’nde ta­mam­la­dı­ğı “Mü­nî­rî’nin (öl.1521?) Man­zum Si­yer-i Ne­bî’si (İn­ce­le­me-Me­tin)” baş­lık­lı dok­to­ra te­zi­ni sun­du.Ye­di cilt ve otuz üç bin be­yit­ten olu­şan Si­yer-i Ne­bî ad­lı …

Devamını Oku

Namık Kemâl’in Edebiyat Eleştirisinde Modernlik ve Öznellik

Na­mık Ke­mâl’i na­sıl bi­lir­si­niz? İs­ter ede­bî, is­ter si­ya­sî ki­şi­li­ğiy­le, Türk ede­bi­ya­tın­da Ba­tı­lı­laş­ma hi­kâ­ye­si­nin izi­ni sü­rer­ken uğ­ra­ma­dan ge­çe­me­ye­ce­ği­miz du­rak­lar­dan bi­ri­dir. Tan­zi­mat Dev­rin­de Ba­tı’ya açı­lan ede­bi­yat­çı­la­rın he­def­le­rin­den bi­ri, …

Devamını Oku

Aşk Yolunda Adım Adım

Yal­nız­ca adım ata­lım, çok uzak­la­ra uzun bir se­ya­hat ya­pa­lım…Hz. Mev­lâ­na’ya yü­rü­ye­lim o za­man.Bir yol hi­kâ­ye­si, bir aşk, bir umut ve sev­gi hi­kâ­ye­si… Ye­ni­ka­pı Mev­le­vi­ha­ne­si’nde atı­lan ilk …

Devamını Oku

Kültür Felsefesi Bağlamında Modernite ve Postmodernite

Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı ve Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­kez­le­ri­nin or­tak dü­zen­le­di­ği “Kül­tür Fel­se­fe­si Bağ­la­mın­da Mo­der­ni­te ve Post­mo­der­ni­te” baş­lık­lı prog­ram, bu alan­da Tür­ki­ye’de en yet­kin isim­ler­den bi­ri olan Pro­fe­sör İs­ma­il …

Devamını Oku

Ahmet Uluçay Sineması

Bi­lim ve Sa­nat Vak­fı, Mart ayı­nın ilk Cu­mar­te­si’nde Ah­met Ulu­çay’ın kı­sa film­le­ri­ni ko­nu alan çok ko­nuk­lu bir otu­ru­ma ev sa­hip­li­ği yap­tı. Ha­yal Per­de­si ya­yın eki­bin­den Mü­ca­hid Eker’in açı­lı­şı­nı …

Devamını Oku

Türk Sinemasında Son Dönem ve Uzak İhtimal

Çok ödül­lü Uzak İh­ti­mal (2009) fil­mi­nin yö­net­me­ni Mah­mut Fa­zıl Coş­kun, fil­mi ko­nuş­mak üze­re Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği Si­ne­ma Soh­bet­le­ri prog­ra­mı­nın ko­nu­ğu idi.Prog­ram, İh­san Ka­bil ile ka­tı­lım­cı­lar ara­sın­da­ki son …

Devamını Oku

Türkiye Mimarlığı: Türkiye’de Mimarlık Düşüncesi

Yıl­dız Tek­nik Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık Fa­kül­te­si ho­ca­la­rın­dan Doç. Dr. Bü­lent Tan­ju, ge­nel­de ve Tür­ki­ye öze­lin­de mi­mar­lık dü­şün­ce­si­nin tı­kan­dı­ğı yer­ler bağ­la­mın­da “Tür­ki­ye’de Mi­mar­lık Dü­şün­ce­si” baş­lık­lı bir ko­nuş­ma ger­çek­leş­tir­di.Tan­ju, …

Devamını Oku