Çocuk

Bırakma Beni

Bilim ve Sanat Vakfı, Sanat Araştırmaları Merkezi ve Türk Sineması Araştırmaları işbirliğiyle Bosnalı yönetmen Aida Begic’i ağırladı. Begic’le yeni filmi Bırakma Beni (2018) üzerine filmin Türkiye’de gösterime girdiği gün …

Devamını Oku

Çocuk Yargılama Sistemimizin Siyasal Boyutu

İl­köğ­re­tim ku­rum­la­rın­da yak­la­şık 30 yıl öğ­ret­men­lik ve yö­ne­ti­ci­lik yap­tık­tan son­ra emek­li olan, halk­la iliş­ki­ler ve ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler alan­la­rın­da iki yük­sek li­san­sı bu­lu­nan Fa­ik Ak­çay, çe­şit­li dal­lar­da …

Devamını Oku

Evlerden Saraya Osmanlılarda Çocuk Eğitimi (XV.-XVII. Yüzyıllar)

Gi­riş Os­man­lı’nın kla­sik dö­ne­min­de (XV-XVI­I. yüz­yıl­lar) ço­cuk eği­ti­mi­nin in­ce­len­me­ye çalışıl­dı­ğı bu ça­lış­ma­ya, “Gü­nü­müz­de fark­lı eği­tim­le­re ta­bi tu­tu­lan ve­ya tu­tul­ma­yan-tutula­ma­yan kız ço­cuk­la­rı­nın eği­tim­le­ri için ne­ler ya­pı­la­bi­lir?” so­ru­su …

Devamını Oku

Cennetin Çocukları

Cennetin Çocukları bir çift eski ayakkabının kaybolmasıyla iki kardeşin içine düştükleri sıkıntıyı konu edinir. Bu duruma bulunan çözüm üzerinden zorluklar karşısında ayakta durma çabaları gösterilir. Toplumdaki sınıf …

Devamını Oku