Eğitim

İran’da Sinema Eğitimi

Ken­di­ne has üs­lû­bu ve ulus­la­ra­ra­sı ba­şa­rı­la­rıy­la adın­dan sık­ça söz et­ti­ren İran si­ne­ma­sı, bu ül­ke­de­ki si­ne­ma eği­ti­mi­ni de sa­nat gün­de­mi­ne ta­şı­ma­ya de­vam edi­yor. Tah­ran Sa­nat Üni­ver­si­te­si’nde si­ne­ma …

Devamını Oku

Evlerden Saraya Osmanlılarda Çocuk Eğitimi (XV.-XVII. Yüzyıllar)

Gi­riş Os­man­lı’nın kla­sik dö­ne­min­de (XV-XVI­I. yüz­yıl­lar) ço­cuk eği­ti­mi­nin in­ce­len­me­ye çalışıl­dı­ğı bu ça­lış­ma­ya, “Gü­nü­müz­de fark­lı eği­tim­le­re ta­bi tu­tu­lan ve­ya tu­tul­ma­yan-tutula­ma­yan kız ço­cuk­la­rı­nın eği­tim­le­ri için ne­ler ya­pı­la­bi­lir?” so­ru­su …

Devamını Oku