Rol

Yönetişim Kurumlarının Gelir Dağılımı ve Hükümet Harcamaları İlişkisindeki Gölgeleyici Rolü

 Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Eko­no­mi Bö­lü­mü öğ­re­tim üye­le­rin­den Ah­met Fa­ruk Ay­san, su­nu­mun­da, ku­rum­la­rın eko­no­mi li­te­ra­tü­rün­de­ki yük­se­li­şiy­le bağ­lan­tı­lı ola­rak ge­lir da­ğı­lı­mı­nın ye­ni­den da­ğı­tım üze­rin­de­ki et­ki­si hak­kın­da­ki ça­lış­ma­lar­dan bah­set­tik­ten son­ra, …

Devamını Oku

İnsan Kaynakları’nın Rolü

Yıl­dız Hol­ding İn­san Kay­nak­la­rı Gı­da & İçe­cek Gru­bu Mü­dü­rü Ba­hat­tin Ay­dın ile İn­san Kay­nak­la­rı’nın şir­ket­le­rin ba­şa­rı­lı ol­ma­sın­da­ki ro­lü üze­ri­ne ko­nuş­tuk. De­ği­şik bir tarz uy­gu­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen Ay­dın, …

Devamını Oku