Seyrüsefer

Şiraz‘07

Şiraz’a otobüsle sabahın 5’inde varıyorum. Bjorn ve Morten ile buluşmak için sözleştiğimiz İstiklal Oteline gidiyorum. Fakat kapıları kapalı, zili arıyorum ama nafile… Otele yakın bir yerde …

Devamını Oku

İran Günceleri

İstanbul’97 Üniversite çıkışı haftanın birkaç günü uğradığımız Adnan Abinin Bakırköy’deki antikacı dükkanında liseden arkadaşım Hayrettin ile sohbet ediyoruz. Bana Nepal’e gidelim mi diye soruyor. Nasıl diye …

Devamını Oku

Princeton Postası

Önceki nüshadan mabad Efendim, bidatlerden pek hazzetmemekle beraber bazen bilerek/bilmeyerek eski köye yeni adetler getirmiyor değilim. Vakıa BSV Bülten’in evvelki nüshasının bu sütununları için karaladığım satırların sonundaki …

Devamını Oku

Princeton Postası

14 Şu­bat 2010. 9 ay 10 gün­lük Ame­ri­ka se­fe­ri­nin ilk gü­nü. Sa­bah 10.30 ci­var­la­rın­da kal­kan uça­ğı­mız 14.30 gi­bi New York J. F. Ken­nedy Ha­va­li­ma­nı’na iniş yap­tı. …

Devamını Oku

Berlin İzlenimleri

So­nun­da, bir se­ne­dir ge­ce­mi gün­dü­zü­mü dol­du­ran Dok­to­ra Ye­ter­lik Sı­na­vı’nı ve­rip tez ko­num olan Ce­mal Pa­şa’nın Su­ri­ye Va­li­li­ği’ne yo­ğun­laş­ma imkânı­nı bu­la­bil­miş­tim. Ko­nu I. Dün­ya Sa­va­şı dö­ne­mi ile …

Devamını Oku

Kuala Lumpur Notları

Bir haf­ta­lık res­mî bir top­lan­tı için git­ti­ğim Ma­lez­ya’da, ül­ke­yi gün­ler­ce bir uç­tan bir uca kat ede­cek, şe­hir­den şeh­re ge­ze­cek; so­kak­la­rı, çar­şı­la­rı do­la­şa­cak ka­dar vak­tim ol­ma­dı. Do­la­yı­sıy­la …

Devamını Oku

Af­ro-Arap Bir Sen­tez: Su­dan

Su­dan’a ayak bas­ma­dan ön­ce, ora­da bu­ra­da is­mi­ni sık­ça duy­du­ğum ama hak­kın­da te­fer­ru­at­lı bil­gi sa­hi­bi ol­ma­dı­ğım sı­ra­dan bir Af­ri­ka ül­ke­siy­di gö­züm­de. Ulus­la­ra­ra­sı med­ya­da sık­lık­la “Dar­fur kri­zi” ile …

Devamını Oku