Sosyoloji

Eleştirel Teori ve Sosyoloji

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Türkiye’de Çağdaş Sosyolojik Yönelimler toplantı dizisinin dördüncü konuğu Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden sosyolog Besim Fatih Dellaloğlu idi. Sosyolojinin kurucularından Auguste Comteve …

Devamını Oku

İlişkisel Sosyolojide Temel Yaklaşımlar

Koç Üniversitesi Sosyal Politika Merkezi araştırmacılarından Emrah Göker, Güney Çeğin’le birlikte hazırladıkları Tözcülüğün Tasfiyesi: İlişkisel Sosyolojide Temel Yaklaşımlar (Ankara: Nota Bene Yayınları, 2012) adlı çeviri derleme-kitabını eksen alarak …

Devamını Oku

Entelektüeller Sosyolojisi

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği “Entelektüeller” toplantı dizisinin ikinci oturumunda Hüsamettin Arslan’ın katılımıyla entelektüelin neliği ve niteliği, sosyal bilim literatürüne girişi, üniversite bünyesinde tartışılır hale gelmesiyle birlikte …

Devamını Oku

Max Weber’in Kadı Adaleti Kavramı

Max We­ber’in (1864–1920) or­ta­ya koy­du­ğu hu­kuk­lar şe­ma­sı­nın önem­li bir aya­ğı da İs­lâm Hu­ku­ku’dur. Bu hu­kuk tü­rü­nün uy­gu­la­yı­cı­sı ola­rak ka­dı, We­ber’in in­ce­le­me sa­ha­sı için­de mer­ke­zî bir ko­num­da bu­lu­nur. …

Devamını Oku