Ülke

Körfez Ülkelerinin Ortadoğu Politikaları

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin “Ortadoğu Konuşmaları” serisinin son toplantısında Ömer Faruk Korkmaz, Körfez ülkelerinin politikası üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Kendisi Pakistan İslamabad’da Uluslararası İslam Üniversitesi’nde ilahiyat alanında …

Devamını Oku

Çin İzlenimleri

Çin gi­bi bir ül­ke­de sa­de­ce beş al­tı ay­lık bir tec­rü­be­nin ışı­ğın­da hem mev­cu­du hem müm­kü­nü hem mu­hay­ye­li an­la­mak çok ko­lay ol­ma­sa da böy­le bir de­ğer­len­dir­me ya­zı­sı­nı …

Devamını Oku

Fatma Aliye: Uzak Ülke

Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin Ara­lık ayın­da­ki Kır­kam­bar ki­tap söy­le­şi­sin­de, ko­nu­ğu­muz Fat­ma Ka­ra­bı­yık Bar­ba­ro­soğ­lu’nun son ro­ma­nı Fat­ma Ali­ye: Uzak Ül­ke’den yo­la çı­ka­rak Os­man­lı’nın ilk ka­dın ro­man­cı­sı Fat­ma Ali­ye Ha­nım …

Devamını Oku