Geleneksel

Gelenekselci Ekol ve İslâm

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Nurullah Koltaş Gelenekselci Ekol ve İslâm adıyla kitaplaştırdığı “Gelenekselci Ekolün Kelamî Konulara Yaklaşımı” başlıklı doktora tezini ve bu bağlamda gelenekselci ekol ve temsilcilerine dair …

Devamını Oku

Evlerden Saraya Osmanlılarda Çocuk Eğitimi (XV.-XVII. Yüzyıllar)

Gi­riş Os­man­lı’nın kla­sik dö­ne­min­de (XV-XVI­I. yüz­yıl­lar) ço­cuk eği­ti­mi­nin in­ce­len­me­ye çalışıl­dı­ğı bu ça­lış­ma­ya, “Gü­nü­müz­de fark­lı eği­tim­le­re ta­bi tu­tu­lan ve­ya tu­tul­ma­yan-tutula­ma­yan kız ço­cuk­la­rı­nın eği­tim­le­ri için ne­ler ya­pı­la­bi­lir?” so­ru­su …

Devamını Oku

Geleneksel Türk Kâğıtçılığının Dirilişi

“Ena­yi­lik et­me… Son­ra piş­man olur­sun!”1927 yı­lın­da, Tür­ki­ye’nin ilk kâ­ğıt mü­hen­di­si Meh­met Ali Kâ­ğıt­çı, Fran­sa’da­ki kâ­ğıt şir­ket­le­ri­nin ca­zip iş tek­lif­le­ri­ni ge­ri çe­vi­rip Türk kâ­ğıt sa­na­yi­ni kur­ma ide­ali­ni …

Devamını Oku