Almanya

Berlin İzlenimleri

So­nun­da, bir se­ne­dir ge­ce­mi gün­dü­zü­mü dol­du­ran Dok­to­ra Ye­ter­lik Sı­na­vı’nı ve­rip tez ko­num olan Ce­mal Pa­şa’nın Su­ri­ye Va­li­li­ği’ne yo­ğun­laş­ma imkânı­nı bu­la­bil­miş­tim. Ko­nu I. Dün­ya Sa­va­şı dö­ne­mi ile …

Devamını Oku

Almanya’da Osmanlı İzleri

La­tif Çe­lik, Tür­kisc­he Spu­ren in De­utsc­hland/Al­man­ya’da Tük İz­le­ri isim­li ki­ta­bın­dan ha­re­ket­le Os­man­lı­la­rın ta­rih içe­ri­sin­de Al­man­ya’da bı­rak­tık­la­rı iz­ler hak­kın­da bil­gi­ler sun­du. Ki­tap­ta me­tin­ler her iki dil­de, Türk­çe ve Al­man­ca …

Devamını Oku

Almanya’da İslâm Din Dersi: Talepler Uygulamalar Tartışmalar

Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan ter­tip edi­len Dî­van top­lan­tı­la­rı­nınEy­lül ayın­da­ki ko­nu­ğu Dr. Ya­şar Sa­rı­ka­ya “Al­man­ya’da İs­lâm Din Der­si: Ta­lep­ler, Uy­gu­la­ma­lar, Tar­tış­ma­lar” baş­lık­lı ça­lış­ma­sı­nı ka­tı­lım­cı­la­rın bil­gi­si­ne su­na­rak, kat­kı …

Devamını Oku

Jöntürk Modernizmi ve “Alman Ruhu”

İlk izlerine 18. yüzyıl başlarında rastladığımız Batılılaşma/Garplılaşma hareketi, Osmanlı toplumunu önemli ölçüde etkilemiştir. 1700’lerin sonundan itibaren askerî alanda alınan üst üste yenilgiler, Osmanlı aydın ve bürokratını …

Devamını Oku