İlişki

Şii-Sünni İlişkilerinin Geleceği

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Dîvân Toplantıları’nın Nisan ayındaki konuğu, Qatar Foundation’da dinler tarihi profesörü olarak görev yapan Mohamed el-Moctar el-Shinqiti idi. Günümüzde İslâm dünyasında yaşanan sorunlar …

Devamını Oku

Fotoğrafta Bakış ve Anlam İlişkisi

Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’inin Kır­kam­bar et­kin­lik­le­ri­nin 2009’da­ki son ko­nu­ğu Mi­mar Si­nan Üni­ver­si­te­si Gü­zel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si’nde ha­zır­la­dı­ğı “Fo­toğ­raf­ta Ba­kış ve An­lam İliş­ki­si” ko­nu­lu yük­sek li­sans te­ziy­le Yu­suf Ya­kup …

Devamını Oku

Bilim-Din İlişkisi Nasıl Ele Alınabilir?

Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Tez­gâh­ta­ki­ler di­zi­si­nin Şu­bat ayı ko­nu­ğu Dr. İs­hak Ars­lan’dı. “Yir­min­ci Yüz­yıl Do­ğa Ta­sav­vu­run­da Bi­lim-Fel­se­fe-Din İliş­ki­si” adıy­la Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe ve Din Bi­lim­le­ri …

Devamını Oku