Mecmua

Evlerden Saraya Osmanlılarda Çocuk Eğitimi (XV.-XVII. Yüzyıllar)

Gi­riş Os­man­lı’nın kla­sik dö­ne­min­de (XV-XVI­I. yüz­yıl­lar) ço­cuk eği­ti­mi­nin in­ce­len­me­ye çalışıl­dı­ğı bu ça­lış­ma­ya, “Gü­nü­müz­de fark­lı eği­tim­le­re ta­bi tu­tu­lan ve­ya tu­tul­ma­yan-tutula­ma­yan kız ço­cuk­la­rı­nın eği­tim­le­ri için ne­ler ya­pı­la­bi­lir?” so­ru­su …

Devamını Oku

Ke­vâ­ki­bî­zâ­de­ler: Os­man­lı­lar­da Bir Ule­ma Ai­le­si

Gi­riş Ule­ma­nın ço­cuk­la­rın­dan ve­ya ya­kın­la­rın­dan ba­zı­la­rı ai­le­le­rin­den ge­len mes­le­ği sür­dü­re­rek mü­der­ris, ka­dı, ka­dı­as­ker ol­muş hat­ta bir kıs­mı şey­hü­lis­lâm­lı­ğa ka­dar yük­sel­miş­ler­dir. On­la­rın il­mi­ye için­de­ki gö­rev­le­ri­nin ne­sil­den ne­si­le …

Devamını Oku

Bir Osmanlı Ulema Ailesi: Arabzâde Örneği

Gi­riş Os­man­lı Dev­le­ti’nin or­ta­ya çı­kı­şın­dan yı­kı­lı­şı­na ka­dar de­vam eden sü­reç­te ule­ma; mü­der­ris­lik, ka­dı­lık, imam­lık, ha­tip­lik, mü­ez­zin­lik va­zi­fe­le­ri­ni uh­de­sin­de bu­lun­du­ra­rak dev­let hiz­me­ti­ni yü­rüt­tü­ğü gi­bi ay­nı za­man­da si­ya­sî, …

Devamını Oku

Bursa Medreselerinde Islah Çalışması*

1. Mo­dern Eği­tim Ku­rum­la­rıBur­sa 19. yüz­yıl bo­yun­ca Os­man­lı ül­ke­sin­de eği­tim öğ­re­tim fa­ali­yet­le­ri­nin en yo­ğun bi­çim­de ya­şan­dı­ğı kent­ler­den bi­ri ol­muş­tur. Özel­lik­le nü­fus ya­pı­sı ba­kı­mın­dan bir­bi­rin­den fark­lı bir­çok un­su­ru …

Devamını Oku

Max Weber’in Kadı Adaleti Kavramı

Max We­ber’in (1864–1920) or­ta­ya koy­du­ğu hu­kuk­lar şe­ma­sı­nın önem­li bir aya­ğı da İs­lâm Hu­ku­ku’dur. Bu hu­kuk tü­rü­nün uy­gu­la­yı­cı­sı ola­rak ka­dı, We­ber’in in­ce­le­me sa­ha­sı için­de mer­ke­zî bir ko­num­da bu­lu­nur. …

Devamını Oku