İzlenim

Berlin İzlenimleri

So­nun­da, bir se­ne­dir ge­ce­mi gün­dü­zü­mü dol­du­ran Dok­to­ra Ye­ter­lik Sı­na­vı’nı ve­rip tez ko­num olan Ce­mal Pa­şa’nın Su­ri­ye Va­li­li­ği’ne yo­ğun­laş­ma imkânı­nı bu­la­bil­miş­tim. Ko­nu I. Dün­ya Sa­va­şı dö­ne­mi ile …

Devamını Oku

İran İzlenimleri

Küresel Araştırmalar Merkezi, Özel Etkinlik toplantılarının Ağustos ayındaki konuğu, gazeteci ve yazar Cihan Aktaş idi. Ana karakterleri, birey olarak varolma ve benliklerini koruma mücadelesi veren kadınlar …

Devamını Oku

Lübnan İzlenimleri

1958’deki ve 1975-90 yılları arasındaki iç savaşlarla yıkıma uğrayan Lübnan, 400 yıl süren Osmanlı hâkimiyetinin ardından 1920’de Fransa himayesinde kurulmuş ve 1943’te bağımsızlığını ilan etmiştir. Refik …

Devamını Oku

Çin İzlenimleri

Çin gi­bi bir ül­ke­de sa­de­ce beş al­tı ay­lık bir tec­rü­be­nin ışı­ğın­da hem mev­cu­du hem müm­kü­nü hem mu­hay­ye­li an­la­mak çok ko­lay ol­ma­sa da böy­le bir de­ğer­len­dir­me ya­zı­sı­nı …

Devamını Oku

Kanada Üzerine İlk İzlenimler

Uzun bir yol­cu­lu­ğun ar­dın­dan Cu­ma gü­nü öğ­le­ye doğ­ru To­ron­to Ha­va­ala­nı’na ini­yo­rum. Da­ha ön­ce Chi­ca­go Ha­va­ala­nı’nda çok çe­şit­li in­san top­lu­lu­ğu­nu bir ara­da gör­me­sem To­ron­to Ha­va­ala­nı be­ni ol­duk­ça …

Devamını Oku

Kuveyt İzlenimleri

İstanbul’dakinin tersine, Kuveyt’te havaalanına indiğimiz andan itibaren hareketsiz, sakin, koşuşturmanın olmadığı bir ortamla karşılaşıyoruz. Klimaların soğuttuğu havaalanından çıkar çıkmaz, saat gecenin üçü olmasına rağmen yüzümüze kavurucu …

Devamını Oku